Нашите акредитации

Нашите акредитации

Нашата компания спазва принципите и критериите, стандартите и методите за изпитване, публикувани от местни и чуждестранни организации, с цел повишаване на качеството, точността, надеждността и точността на услугите, които те предоставят на всички частни и публични лица и организации и използва най-новите технологични устройства и съоръжения. Освен това, за да докаже тази ситуация на своите клиенти, тя е установила някои системи за управление в рамките на своя орган и чрез одити, е имала право да получи сертификатите от тези системи за управление от местни и чуждестранни институции за акредитация.

В началото на тези стандарти TS EN ISO / IEC 17025 Общи изисквания за компетентността на лабораториите за експерименти и калибриране идва стандартът. Този стандарт обхваща общите условия, необходими за признаване на компетентна за тези дейности лаборатория, предоставяща услуги за изпитване и калибриране, включително процеса на вземане на проби за изпитване и анализ. Този стандарт също така обхваща условията, за да може една лаборатория да бъде достатъчна за нестандартни услуги за изпитване и калибриране със собствени разработени методи. Нашата организация е предоставила това право на Фондация за акредитация на предприятия EAF (ISO/IEC 17025).  (Американска акредитация) Получена от акредитация и всички услуги, които предоставя орган по акредитация.

Нашата организация също прилага стандарт EN EN ISO / IEC 17020 за работа с различни типове инспекционни организации. По този начин необходимата структура на нашата организация е стандартизирана по отношение на предоставяните услуги, лабораторната среда, процесите на тестване и анализ и необходимите условия. Този стандарт доказва, че нашата организация служи в съответствие с критериите за оценка на съответствието на Европейския съюз на различни етапи от процесите на оценяване на съответствието.

Междувременно, нашата организация е създала ISO 27001 система за управление на информационната сигурност и получи сертификат ISO 27001. Този документ доказва на клиентите, че цялата информация и документи, получени по време на дейностите, се съхраняват поверително от нашата организация и няма да бъдат споделяни с трети страни.

Освен това, нашата организация си сътрудничи с много местни и чуждестранни университети, за да допринесе за развитието на този сектор и да следи вътрешните и чуждестранни технологични разработки. Като израз на чувствителността към човешкото здраве и условията на околната среда в нашата сфера на дейност, нашата организация подкрепя изпълнението на редица проекти в тази посока.