Εργαστήριο Μέλους της Eurolab

Εργαστήριο Μέλους της Eurolab

Η Eurolab είναι μέλος της EUROLAB, η οποία συγκεντρώνει υπό τη σκέπη της όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εργαστηριακό τομέα στη χώρα μας. 

Η EUROLAB ενεργεί ως φορέας συνομιλίας υπεύθυνος για τα επίσημα ιδρύματα στη χώρα μας και επιδιώκει να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του εργαστηριακού τομέα ενώπιον υπουργείων και νομικών αρχών.

Στις σημερινές ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, οι εργαστηριακές απαιτήσεις και απαιτήσεις των πελατών αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς. Τόσο τα εργαστήρια δοκιμών και αναλύσεων όσο και τα εργαστήρια βαθμονόμησης έχουν κρίσιμη σημασία, ιδίως όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο. Γι' αυτό το UAF, (Αμερικανική) Διαπίστευση και οι δραστηριότητες διαπίστευσης είναι οι σημαντικότερες δραστηριότητες της EUROLAB, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο οργανισμός μας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες του και να προστατεύσει τα συμφέροντα του τομέα κάτω από τη στέγη της EUROLAB. Οι προσπάθειες για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, η ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σκοπό αυτό είναι τα σημαντικά θέματα των εργαστηρίων. Ο οργανισμός μας υποστηρίζει την EUROLAB στην προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου εργαστηρίων και στην καθιέρωση των κριτηρίων που απαιτούνται για την αξιόπιστη απόδοση των αποτελεσμάτων.

Ο οργανισμός μας προσπαθεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Συντονισμός και συνεργασία όλων των εργαστηρίων στην Τουρκία
  • Αντιπροσωπεύει τον εργαστηριακό τομέα ενώπιον των επίσημων οργάνων
  • Υποστήριξη όλων των εργαστηρίων σε διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης
  • Να βοηθήσει στην κατάρτιση των εργαστηριακών εργαζομένων
  • Να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο EUROLAB