Εργαστήριο Μέλους της Eurolab

Η Eurolab είναι μέλος του TURKLAB

Η Eurolab είναι μέλος της EUROLAB, η οποία συγκεντρώνει όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον εργαστηριακό τομέα στη χώρα μας. Η EUROLAB (Ένωση Βαθμονόμησης και Δοκιμών Εργαστηρίων) ιδρύθηκε στο 2004 και είναι ένας σύνδεσμος όπου συγκεντρώνονται όλα τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον επίσημο ή τον ιδιωτικό τομέα. Αντιπροσωπεύει τη χώρα μας σε διάφορες συναντήσεις, συμπόσια και προαγωγές σε διεθνές επίπεδο. Μόλις ιδρύθηκε στο 2004, έγινε μέλος της EUROLAB. Η EUROLAB είναι η Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Μετρήσεων, Πειραμάτων και Αναλυτικών Εργαστηρίων που ιδρύθηκε στο 1990.

Η EUROLAB ενεργεί ως φορέας συνομιλίας υπεύθυνος για τα επίσημα ιδρύματα στη χώρα μας και επιδιώκει να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του εργαστηριακού τομέα ενώπιον υπουργείων και νομικών αρχών.

Στη σημερινή παγκοσμιοποίηση, οι απαιτήσεις και οι απαιτήσεις των πελατών αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς. Τα εργαστήρια δοκιμών και ανάλυσης και τα εργαστήρια βαθμονόμησης είναι κρίσιμα για το εξωτερικό εμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον ÖSAS, (Αυστρία) Διαπίστευση και οι δραστηριότητες διαπίστευσης είναι οι σημαντικότερες δραστηριότητες της EUROLAB, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο οργανισμός μας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες του και να προστατεύσει τα συμφέροντα του τομέα κάτω από τη στέγη της EUROLAB. Οι προσπάθειες για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, η ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σκοπό αυτό είναι τα σημαντικά θέματα των εργαστηρίων. Ο οργανισμός μας υποστηρίζει την EUROLAB στην προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου εργαστηρίων και στην καθιέρωση των κριτηρίων που απαιτούνται για την αξιόπιστη απόδοση των αποτελεσμάτων.

Ο οργανισμός μας προσπαθεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Συντονισμός και συνεργασία όλων των εργαστηρίων στην Τουρκία
  • Αντιπροσωπεύει τον εργαστηριακό τομέα ενώπιον των επίσημων οργάνων
  • Υποστήριξη όλων των εργαστηρίων σε διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης
  • Να βοηθήσει στην κατάρτιση των εργαστηριακών εργαζομένων
  • Να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο EUROLAB