διαπιστεύσεις μας

διαπιστεύσεις μας

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις αρχές και τα κριτήρια, τα πρότυπα και τις μεθόδους δοκιμών που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς προκειμένου να αυξήσει την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των υπηρεσιών που παρέχουν σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια πρόσωπα και οργανισμούς και χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές συσκευές και εξοπλισμό. Επιπλέον, προκειμένου να αποδείξει την κατάσταση αυτή στους πελάτες της, έχει θεσπίσει ορισμένα συστήματα διαχείρισης στο εσωτερικό του και μέσω ελέγχων έχει δικαίωμα να λάβει τα πιστοποιητικά αυτών των συστημάτων διαχείρισης από εγχώριους και ξένους οργανισμούς διαπίστευσης.

Στην αρχή αυτών των προτύπων Έρχεται το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Requirements for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories. Αυτό το πρότυπο καλύπτει τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου ένα εργαστήριο που παρέχει υπηρεσίες δοκιμών και βαθμονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης δειγμάτων δοκιμής και ανάλυσης, ώστε να αναγνωριστεί ως ικανό για τέτοιες δραστηριότητες. Αυτό το πρότυπο καλύπτει επίσης τις προϋποθέσεις ώστε ένα εργαστήριο να είναι επαρκές για μη τυποποιημένες υπηρεσίες δοκιμών και βαθμονόμησης με τις δικές του αναπτυγμένες μεθόδους. Ο οργανισμός μας έχει παραχωρήσει αυτήν την εξουσιοδότηση στο Ίδρυμα Επιχειρηματικής Διαπίστευσης EAF (ISO/IEC 17025).  (American Accreditation) Λήφθηκε από τη διαπίστευση και όλες τις υπηρεσίες που παρέχει αρμόδια αρχή διαπίστευσης.

Ο οργανισμός μας εφαρμόζει επίσης το πρότυπο γενικών κριτηρίων TS EN ISO / IEC 17020 για τη λειτουργία διαφόρων τύπων οργανισμών επιθεώρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η απαιτούμενη δομή του οργανισμού μας είναι τυποποιημένη όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το εργαστηριακό περιβάλλον, τις διαδικασίες δοκιμών και ανάλυσης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό το πρότυπο αποδεικνύει ότι ο οργανισμός μας εξυπηρετεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα στάδια των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Εν τω μεταξύ, ο οργανισμός μας έχει καθιερώσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 και έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 27001. Αυτό το έγγραφο αποδεικνύει στους πελάτες ότι όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παραμένουν εμπιστευτικά από τον οργανισμό μας και δεν θα μοιραστούν με τρίτους.

Επιπλέον, ο οργανισμός μας συνεργάζεται με πολλά εγχώρια και ξένα πανεπιστήμια προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού του τομέα και να παρακολουθήσει τις εγχώριες και ξένες τεχνολογικές εξελίξεις. Ως έκφραση της ευαισθησίας που εμφανίζεται στις συνθήκες της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητάς μας, ο οργανισμός μας υποστηρίζει την εκτέλεση ορισμένων σχεδίων προς αυτή την κατεύθυνση.