διαπιστεύσεις μας

διαπιστεύσεις μας

Ο οργανισμός μας συμμορφώνεται με τις αρχές και τα κριτήρια, τα πρότυπα και τις μεθόδους δοκιμών που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς και χρησιμοποιεί συσκευές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να αυξήσει την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη βεβαιότητα των υπηρεσιών που παρέχει σε όλους ιδιώτες ή δημόσιους ιδιώτες και οργανισμούς. Επιπλέον, για να αποδείξει αυτή την κατάσταση στους πελάτες της, έχει καθιερώσει ορισμένα συστήματα διαχείρισης στη δομή της και ζήτησε το δικαίωμα λήψης των πιστοποιητικών αυτών των συστημάτων διαχείρισης από εγχώριους και ξένους φορείς διαπίστευσης περνώντας τους ελέγχους..

Στην αρχή αυτών των προτύπων Έρχεται το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Requirements for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories. Αυτό το πρότυπο καλύπτει τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου ένα εργαστήριο που παρέχει υπηρεσίες δοκιμών και βαθμονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης δειγμάτων δοκιμής και ανάλυσης, να αναγνωριστεί ως ικανό για τέτοιες δραστηριότητες. Αυτό το πρότυπο καλύπτει επίσης τις προϋποθέσεις ώστε ένα εργαστήριο να είναι επαρκές για μη τυπικές υπηρεσίες δοκιμών και βαθμονόμησης που εκτελούνται με τις δικές του αναπτυγμένες μεθόδους. 

Ο οργανισμός μας έχει λάβει τις διαπιστεύσεις του από διεθνείς οργανισμούς στη λίστα.

  • TS EN ISO/IEC 17021, ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (TÜRKAK)
  • ISO/IEC 17025, UAF (United Foundation Accreditation Foundation)
  • ISO/IEC 17021, UAF (United Foundation Accreditation Foundation)
  • ISO/IEC 17020, UAF (United Foundation Accreditation Foundation)

Επεκτείνοντας το πεδίο της συνεχούς διαπίστευσης, η EUROLAB συνεχίζει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο αυτής της αρχής.

Ο οργανισμός μας εφαρμόζει επίσης το πρότυπο γενικών κριτηρίων TS EN ISO / IEC 17020 για τη λειτουργία διαφόρων τύπων οργανισμών επιθεώρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η απαιτούμενη δομή του οργανισμού μας είναι τυποποιημένη όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το εργαστηριακό περιβάλλον, τις διαδικασίες δοκιμών και ανάλυσης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό το πρότυπο αποδεικνύει ότι ο οργανισμός μας εξυπηρετεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα στάδια των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ο οργανισμός μας συνεργάζεται με πολλά εγχώρια και ξένα πανεπιστήμια προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού του τομέα και να παρακολουθήσει τις εγχώριες και ξένες τεχνολογικές εξελίξεις. Ως έκφραση της ευαισθησίας που εμφανίζεται στις συνθήκες της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητάς μας, ο οργανισμός μας υποστηρίζει την εκτέλεση ορισμένων σχεδίων προς αυτή την κατεύθυνση.