Δέσμευση Προστασίας Δεδομένων

Δέσμευση Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την αρχή της εμπιστευτικότητας σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, τόσο ως νομικό πρόσωπο όσο και ως μεμονωμένοι υπάλληλοι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι δοκιμές και οι μελέτες ανάλυσης, τα αποτελέσματα μετρήσεων και αξιολόγησης και οι εκθέσεις που εκπονούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και συνθήκες δεν δίνονται σε τρίτους, δεν εξηγείται το θέμα και δεν αποδίδονται απολύτως.

Ο οργανισμός μας είναι υπεύθυνος για την προστασία τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων που ανήκουν σε πελάτες με τρόπο που δεν είναι προσβάσιμος σε κανέναν εκτός από τους διαχειριστές και τους υπαλλήλους και ότι τα δείγματα δοκιμών και ανάλυσης που παραδίδονται στο εργαστήριο δεν αποσύρονται από το εργαστήριο. Όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον υπολογιστή, παρέχονται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύονται όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που ανήκουν σε ιδιώτες ή οργανισμούς και τα εγγεγραμμένα δικαιώματα τους.

Επιπλέον, η εταιρεία μας, παρέχοντας εργαστηριακές υπηρεσίες, χωρίς καμία σχέση ενδιαφέροντος και χωρίς την επιρροή οποιουδήποτε προσώπου και οργανισμού, συνεχίζει να λειτουργεί και με αυτή την έννοια προστατεύονται οι πληροφορίες και τα έγγραφα των πελατών. Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι μπορεί να μην ενεργούν κατά τρόπο που να αμφισβητεί την αμεροληψία τους και τη δέσμευση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τις δραστηριότητές τους.

Η εταιρεία μας έχει καθιερώσει ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της φήμης και της ποιότητας των υπηρεσιών της και έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 27001 αφού περάσει τους απαραίτητους ελέγχους. Ουσιαστικά, αυτό το έγγραφο αποδεικνύει στους πελάτες ότι όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παραμένουν εμπιστευτικά από τον οργανισμό μας και δεν θα μοιράζονται με τρίτους.

Η εταιρεία μας λαμβάνει ξεχωριστές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων από όλους τους υπαλλήλους προκειμένου να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για εμπιστευτικότητα. Αυτή η δήλωση καλύπτει όλες τις αρχές και τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω, και οι διαχειριστές και οι υπάλληλοι που την αντιτίθενται υπόκεινται σε πειθαρχική ενέργεια.