Δοκιμές αστραπής

Δοκιμές αστραπής

Ο Κανονισμός για τη γείωση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εκδίδεται από το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στο 2001 ρυθμίζει τις αρχές για την εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχο των εγκαταστάσεων γείωσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς ρεύματος με συχνότητα μικρότερη από 100 Hz. Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά, τα κριτήρια γείωσης στα φυτά υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης δίνονται σε χωριστά τμήματα του κανονισμού. Οι κανόνες γείωσης για τα συστήματα επικοινωνιών και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων βρίσκονται σε ξεχωριστό τμήμα.

Στο παράρτημα του κανονισμού υπάρχουν περίοδοι επιθεώρησης, ελέγχου, μέτρησης και επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής περιόδου διαφορετικών εγκαταστάσεων γείωσης (Παράρτημα P).

Επιπροσθέτως, οι επιθεωρήσεις, οι μετρήσεις και οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων γείωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τους χώρους εργασίας με εύφλεκτες, εκρηκτικές, επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες και οι εγκαταστάσεις γείωσης στους χώρους εργασίας σε υγρό περιβάλλον πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Εν τω μεταξύ, το TS EN 62305-2 Προστασία από κεραυνούς - Μέρος 2: Σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης κινδύνων (πρώην πρότυπο TS 622), οι επιθεωρήσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται σε σταθερά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το 12, στο πλαίσιο των κανόνων προστασίας από κεραυνούς. Σύμφωνα με το πρότυπο, η περίοδος πρέπει να παραμείνει σύντομη για τους διανοούμενους του 12 προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις την ίδια εποχή κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Διακανονισμού, Τμήμα 7: Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Έργων, οι εγκαταστάσεις προστασίας από κεραυνούς πρέπει να διατηρούνται περιοδικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Οι ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και τα σχετικά πρότυπα που δημοσιεύονται από πολλούς εγχώριους και ξένους οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των ηλεκτρικών δοκιμών. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει δοκιμές αστραπής στο πλαίσιο ηλεκτρικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.