Εξέταση συμμόρφωσης εξαγωγής

Εξέταση συμμόρφωσης εξαγωγής

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξαγωγής είναι πιστοποιητικό που εκδίδεται για προϊόντα που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης για τα προς εξαγωγή προϊόντα, πρέπει να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς και πληρούν τις απαιτούμενες απαιτήσεις. Το ζήτημα της συμμόρφωσης προς τις εξαγωγές διαφέρει από χώρα σε χώρα εξαγωγής. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες που αποστέλλουν προϊόντα στις διεθνείς αγορές πρέπει να γνωρίζουν τα διαφορετικά πρότυπα και τους νομικούς κανονισμούς που πρέπει να τηρούν. Συχνά απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά την εξαγωγή προκειμένου να επιτρέπεται στα προϊόντα να διέρχονται από τα τελωνεία σε μια συγκεκριμένη χώρα και να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών στη συγκεκριμένη χώρα.

Η συμμόρφωση προς τις εξαγωγές καθορίζεται γενικά από δραστηριότητες μέτρησης, δοκιμής, ανάλυσης, επιθεώρησης, εποπτείας και αξιολόγησης οργανώσεων τρίτων μερών που ενεργούν αμερόληπτα και ανεξάρτητα.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC, Πιστοποιητικό συμμόρφωσης) είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα προϊόντα που φορτώνονται για εξαγωγή συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς μεταξύ των μερών. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό πρέπει να υποστηρίζεται από έγγραφα ελέγχου και ανάλυσης. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης προς τις εξαγωγές εκτελούνται για το σκοπό αυτό.

Σήμερα, πολλές χώρες απαιτούν πιστοποιητικό αξιολόγησης της πιστότητας των προϊόντων για τα προϊόντα που αποστέλλονται στις χώρες τους στο πλαίσιο των νομικών τους κανονισμών. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις των πολιτών της για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους και να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές, πριν από την αποστολή ελέγχου συμμόρφωσης για τα προϊόντα αυτά (PVOC πριν από την αποστολή επαλήθευσης της συμμόρφωσης) υλοποιεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει επίσης στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, είναι απαραίτητο να διεξάγονται διαδικασίες δοκιμών και ανάλυσης, καθώς και φυσικοί έλεγχοι των προϊόντων πριν από την αποστολή και να εκπονούνται πιστοποιητικά συμμόρφωσης από τα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα.

Σήμερα, είναι σε αυτό το πλαίσιο, η Αλγερία, το Μπουρούντι, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, Γκαμπόν, την Ινδία, την Κένυα, το Κουβέιτ, τη Μογγολία, τη Νιγηρία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Ουγκάντα, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Καμερούν και χώρες όπως η Zenzib είναι, για τα προϊόντα που θα σταλεί στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος και τη χώρα δοκιμών συμμόρφωσης.

Τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται από τις αρχές και τους φορείς τυποποίησης κάθε χώρας. Η Αλγερία, για παράδειγμα, έχει αναζητήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για ορισμένα προϊόντα που θα αποσταλούν στις χώρες τους από την 2009 για να αποδείξουν την καταλληλότητά τους.

Ομοίως, στη Σαουδική Αραβία, η τήρηση των τελωνειακών κανόνων πραγματοποιείται κατά την είσοδο ορισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Σαουδικής Ομοσπονδίας, της Μετρολογίας και της Οργάνωσης Ποιότητας (SASO), οι οποίες ορίζουν εθνικά πρότυπα. Η διαδικασία πιστοποίησης SASO λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων που εξάγονται. Σε αυτή τη διαδικασία εκτελούνται επιθεωρήσεις προϊόντων, επιθεώρηση των διαδικασιών παραγωγής, εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και ανάλυση και έλεγχος εγγράφων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που παράγουν ηλεκτρονικές συσκευές, καλλυντικά, παιχνίδια, εργαλεία και έπιπλα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό SASO.

Για την εφαρμογή σήμανσης CE διεξάγονται και άλλες δοκιμές συμμόρφωσης προς τις εξαγωγές. Το σήμα CE είναι ένα σημαντικό σήμα που εγγυάται τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που θα εξάγουν προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές σχετικά με την εφαρμογή σήμανσης CE. Αυτό ισχύει μόνο για τα προϊόντα που καλύπτονται από τις σχετικές οδηγίες. Έχουν εκδοθεί ξεχωριστές οδηγίες για τις κατηγορίες προϊόντων. Επιπλέον, η διαδικασία συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις οδηγίες αυτές. Υπάρχουν διάφορες κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους παρόντες κανονισμούς για προϊόντα που απαιτούν σήμανση CE.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης εξαγωγών στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών δοκιμών. Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν πιο αποτελεσματικά, υψηλής απόδοσης και ποιοτικά προϊόντα με ασφαλή, γρήγορο και αδιάκοπο τρόπο.

Οι υπηρεσίες δοκιμών συμμόρφωσης εξαγωγών που παρέχονται στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών δοκιμών είναι μόνο μία από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οργανισμό μας από την άποψη αυτή. Πολλές άλλες υπηρεσίες δοκιμών είναι επίσης διαθέσιμες.