Δοκιμές κατασκευής

Δοκιμές κατασκευής

Ο τομέας των κατασκευών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και ανταγωνιστικός. Είτε οικοδομικές κατασκευές, κατασκευές υποδομής, είτε τεράστια γίγαντα έργα, η κατασκευή είναι ένα μείγμα μεγάλων και μικρών έργων που αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι ένας σχεδιασμός που έχει γίνει προς την πιο σημαντική σημείωση. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί ο προγραμματισμός, ο προϋπολογισμός της δραστηριότητας, η ασφάλεια εργοταξίου, η επιλογή ποιοτικών υλικών και η εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού, η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, η ταλαιπωρία που δίνεται στους ανθρώπους στο περιβάλλον και η συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς.

Παρέχεται υποστήριξη από οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης για τις μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες αξιολόγησης κινδύνου και διαχείριση έργων. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν επίσης μια σειρά γεωτεχνικών υπηρεσιών πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Με αυτό τον τρόπο, οι κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκουν εγκαίρως ολοκληρωμένες λύσεις για τα έργα τους, με στοιχεία του προϋπολογισμού και αξιόπιστα.

Εν τω μεταξύ, παρέχονται υπηρεσίες δοκιμών και ανάλυσης μόνο για τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για παράδειγμα, διεξάγονται φυσικές και χημικές δοκιμές για να προσδιοριστεί η ανθεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών. Διασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά πληρούν τις απαιτούμενες τυπικές συνθήκες. Ο έλεγχος των προμηθευτών και των υλικών που αγοράζονται στην πηγή παρέχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τις κατασκευαστικές εταιρείες.

Εκτός από αυτό, πολλές δοκιμές διεξάγονται στον τομέα των κατασκευών σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιρειών όπως δοκιμές δαπέδου, δοκιμές πετρωμάτων, δοκιμές από τούβλα και τεστ μπλοκ σκυροδέματος.

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων δοκιμαστικών μελετών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας εκτελεί επίσης δοκιμές κατασκευής στο πλαίσιο συγκεκριμένων δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.