Δοκιμές πετρελαίου φυσικού αερίου

Δοκιμές πετρελαίου φυσικού αερίου

Οι οργανισμοί πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να συμμετέχουν σε όλες ή σε μερικές δραστηριότητες εξερεύνησης, εξόρυξης, διύλισης, μεταφοράς ή εμπορίας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας, ίσως χρειαστεί κάποια εργασία για να υποστηρίξουν και να βελτιστοποιήσουν τη δουλειά τους. Οι οικονομικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, οι διακυμάνσεις των τιμών, τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα μας και στον κόσμο που επηρεάζουν την πολιτική και επομένως την οικονομία επηρεάζουν επίσης την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

Μερικοί από τους οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης παρέχουν υπηρεσίες δοκιμών σε ιδιαίτερα τεχνολογικά θέματα, παρέχουν πολύ υψηλό επίπεδο ακρίβειας μέτρησης, παρέχουν υπηρεσίες βαθμονόμησης, πραγματοποιούν μετρήσεις εκπομπών και εκτελεί εργασίες ανίχνευσης και συντήρησης διαρροών. Παρέχει επίσης ανάλυση ρευστών δεξαμενών και παραγωγής, δοκιμών με καλά αποτελέσματα και ανάλυσης μεθανίου σε ανθρακικό κέλυφος για τη στήριξη των δραστηριοτήτων μετά την παραγωγή.

Επιπλέον, η εφοδιαστική πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μια πολύ σύνθετη επιχείρηση. Υποστηρίζουμε επίσης τη μεταφορά των προϊόντων όπου και αν είναι, με ασφάλεια και σύμφωνα με τα εγχώρια και ξένα πρότυπα.

Η αποστολή αργού πετρελαίου στο σωστό διυλιστήριο είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου όσον αφορά την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την παραγωγή. Οι δοκιμές πετρελαίου αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η ανάλυση του αργού πετρελαίου διασφαλίζει ότι το αργό πετρέλαιο είναι συμβατό με τις διεργασίες διύλισης. Οι δοκιμές χρησιμεύουν επίσης για την παράδοση του τελικού προϊόντος εγκαίρως, στην επιθυμητή ποιότητα και χωρίς διακοπή.

Κατά τη διάρκεια των βιομηχανικών δοκιμών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει δοκιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πλαίσιο βιομηχανικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.