Δοκιμές Υγείας

Δοκιμές Υγείας

Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Η ευημερία και η ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται σε μια επιχείρηση διασφαλίζεται επίσης από νομικούς κανονισμούς. Επιπλέον, πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις θέτουν κριτήρια και πρότυπα σε αυτό το πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν επίσης πολλές διαδικασίες ασφαλείας για τους υπαλλήλους τους στο πλαίσιο των ισχυουσών πολιτικών υγείας και ασφάλειας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας, ποιότητας και ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για τους παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Η υγεία των εργαζομένων είναι επίσης ένας κίνδυνος από την άποψη αυτή. Η οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει αυτούς τους κινδύνους και να λαμβάνει εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα. Με τη μελέτη διαχείρισης κινδύνου, καθορίζονται οι κίνδυνοι, αναλύονται αυτοί οι κίνδυνοι και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Για το σκοπό αυτό έχει δημοσιευθεί πρότυπο του συστήματος ISO 31000 Enterprise Risk Management. Το πρότυπο αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβούν σε λεπτομερή αξιολόγηση παραγόντων όπως η υγιεινή, η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος και οι κραδασμοί που σχετίζονται με την υγεία και το εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών ή τομεακών εργαζομένων.

Ο νόμος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζει επίσης τα καθήκοντα, τις εξουσίες, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι όροι υγείας και ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων δοκιμαστικών μελετών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει επίσης εξετάσεις υγείας στο πλαίσιο ειδικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.