Δοκιμές REACH

Το REACH είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναπτυχθεί για να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος από τους κινδύνους που δημιουργούν ορισμένες χημικές ουσίες. Η πρακτική αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του χημικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει εναλλακτικές μεθόδους για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των δοκιμών σε ζώα.

Καταρχήν, το REACH ισχύει για όλες τις χημικές ουσίες. Οι αρχές του REACH ισχύουν όχι μόνο στις βιομηχανικές διεργασίες αλλά και στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα σε προϊόντα καθαρισμού, χρώματα, ενδύματα, έπιπλα και οικιακές συσκευές. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός REACH έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις από πολλούς τομείς.

Στην εφαρμογή του REACH, η υποχρέωση τήρησης και απόδειξης των απαιτήσεων παρέχεται στις επιχειρήσεις. Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές του REACH, οι επιχειρήσεις πρέπει να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξηγήσουν στον ECHA τον τρόπο με τον οποίο τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και να κοινοποιούν στους καταναλωτές τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Ο ECHA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, είναι ένας οργανισμός που εργάζεται για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά ή τα βιοκτόνα. Σε αυτό το πλαίσιο, βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις για τους κανονισμούς REACH.

Αν οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά από τις επιχειρήσεις, η χρήση χημικών ουσιών από κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί να περιοριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Μακροπρόθεσμα, οι πιο επικίνδυνες ουσίες πρέπει να αντικατασταθούν από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.

Το REACH σημαίνει την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών στα αγγλικά, δηλαδή την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών. Η εφαρμογή του REACH τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2007.

Ας μιλήσουμε για το πώς λειτουργεί το REACH. Το REACH αποτελείται από τη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους από τη χρήση ορισμένων χημικών ουσιών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράφονται στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν στην παραγωγή και να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις που καταχωρούν την ίδια ουσία. Σε αυτό το σημείο, ο ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) που αναφέρεται ανωτέρω λαμβάνει και αξιολογεί μεμονωμένα αιτήματα καταχώρισης. Αυτή η οργάνωση έχει επιστημονικές επιτροπές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές οι επιτροπές αξιολογούν χημικές ουσίες για να αποσαφηνίσουν τις ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσον είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι χημικών ουσιών. Εάν οι κίνδυνοι είναι ανεφάρμοστο, ο ECHA μπορεί να απαγορεύει τις επικίνδυνες ουσίες, να περιορίζει τη χρήση ή να αποφασίζει να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση.

Πριν φτάσουν στο σημείο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τους χημικούς κανονισμούς που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που δοκιμάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο των κανονισμών REACH. Εφαρμόζονται προγράμματα φυσικοχημικών δοκιμών και πραγματοποιούνται τοξικολογικές μελέτες από προηγμένα εργαστήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των χημικών ουσιών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εγγραφή στο REACH.

Οι υπηρεσίες δοκιμών του REACH αποτελούν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων καταχώρισης του REACH. Οι χημικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση αυτών των δοκιμών που έχουν ληφθεί από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς καταγράφονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών του REACH είναι δεδομένα χημικών ιδιοτήτων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του REACH. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA σε τεχνικό φάκελο. Ο φάκελος αυτός δεν πρέπει μόνο να περιλαμβάνει την αναγνώριση της συγκεκριμένης χημικής ουσίας της επιχείρησης, αλλά και την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας και τα καθορισμένα φυσικοχημικά, τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης δοκιμές REACH στο πλαίσιο των υπηρεσιών πιστοποίησης. Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν πιο αποτελεσματικά, υψηλής απόδοσης και ποιοτικά προϊόντα με ασφαλή, γρήγορο και αδιάκοπο τρόπο.

Οι υπηρεσίες δοκιμών του REACH είναι μόνο μία από τις υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχει ο οργανισμός μας. Παρέχονται πολλές άλλες υπηρεσίες πιστοποίησης.