Δοκιμές αποστείρωσης

Δοκιμές αποστείρωσης

Η αποστείρωση είναι η διαδικασία καθαρισμού μιας συγκεκριμένης περιοχής ή εργαλείων και εξοπλισμού από όλους τους μικροοργανισμούς που μπορεί να υπάρχουν πάνω σε αυτήν με διάφορες μεθόδους. Η αποστείρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία των ανθρώπων από μικροοργανισμούς που έχουν απειλητικές για την υγεία και προκαλούν ασθένειες. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται μέθοδοι αποστείρωσης για την ασφαλή παρασκευή τροφίμων.

Το γεγονός ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι αποστειρωμένα είναι ένα πολύ πιο προνομιούχο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό οι διαδικασίες αποστείρωσης να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επιφάνεια των ιατρικών συσκευών. Η κατάλληλη μέθοδος πρέπει να επιλέγεται για την αποστείρωση και η διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να είναι επαρκής. Τα αποστειρωμένα όργανα πρέπει να συσκευάζονται σωστά και να αποθηκεύονται υπό κατάλληλες συνθήκες. Η μέθοδος και η ημερομηνία αποστείρωσης πρέπει να είναι γραμμένες στις συσκευές. Οι αποστειρωμένες συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός της περιόδου ισχύος της αποστείρωσης. Όπου είναι απαραίτητο, οι δείκτες που επιβεβαιώνουν αποστειρωμένες ιδιότητες πρέπει να τοποθετούνται δίπλα στις αποστειρωμένες συσκευές. Αυτοί είναι δείκτες οργανικής προέλευσης που συχνά αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία και τους χημικούς παράγοντες.

Οι μέθοδοι αποστείρωσης σε ιατρικές συσκευές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των συσκευών που πρόκειται να αποστειρωθούν και τον μικροοργανισμό και τις ιδιότητες ανάπτυξης και διάδοσης αυτών. Η αποστείρωση γίνεται συνήθως με φυσικά μέσα όπως η θερμότητα, η ακτινοβολία, η διήθηση και τα υπερηχητικά ηχητικά κύματα, ή με χημικά μέσα που χρησιμοποιούν διάφορες λύσεις.

Οι υπηρεσίες δοκιμών σε ιατρικές συσκευές περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του φορτίου ζωντανών οργανισμών, τις δοκιμές αποστείρωσης σύμφωνα με βιολογικούς δείκτες, τις μελέτες επικύρωσης, τις δοκιμές ενδοτοξίνης, τις μελέτες χρονολογικής λήξης συσκευασίας, τις δοκιμές εισόδου χρωστικών και μικροβίων και τις δοκιμές διαρροών.

Οι δοκιμές προϊόντων που εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια είναι σημαντικές για να αποδείξουν στους καταναλωτές την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δοκιμές αποστείρωσης πραγματοποιούνται σε ιατρικές συσκευές στο εργαστήριο μας. Οι δοκιμές αυτές βασίζονται σε πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς.

Το εργαστήριό μας παρέχει πάντα γρήγορα, υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα, ακριβή και ακριβή αποτελέσματα στις δοκιμές που διεξάγονται με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και χρησιμοποιώντας σύγχρονο ισχυρό τεχνολογικό εξοπλισμό δοκιμών.

Στο εργαστήριό μας παρέχονται άλλες υπηρεσίες μέτρησης, δοκιμής και ανάλυσης μαζί με δοκιμές αποστείρωσης σε ιατρικές συσκευές.