Σήμανση CE και δοκιμές σε πόρτες και παράθυρα

Σήμανση CE και δοκιμές σε πόρτες και παράθυρα

Το πρώτο βήμα στην ιδέα της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συμφωνία της Ρώμης που υπογράφηκε στο 1957. Κατά τη διαδικασία που άρχισε με τη συμφωνία αυτή, η Ευρώπη στόχευε στην καθιέρωση ενιαίας αγοράς και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εναρμόνιση των σχετικών νομικών ρυθμίσεων προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην αγορά αυτή.

Σε αυτή τη διαδικασία υιοθετήθηκαν η κλασσική προσέγγιση στο 1969, η νέα προσέγγιση στο 1985, η παγκόσμια προσέγγιση στο 1989 και η ατομική προσέγγιση στο 1989.

Οι αρχές της νέας προσέγγισης που εισήχθησαν στο 1985 έχουν ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες τυποποίησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εναρμόνιση με τις εν λόγω μελέτες τυποποίησης διευκολύνθηκαν. Επιπλέον, τα πρότυπα επιβάλλουν περιορισμούς στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, στην προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη νέα προσέγγιση, η Παγκόσμια Προσέγγιση και στη συνέχεια η Αρμοκή προσέγγιση υιοθέτησαν την εναρμόνιση των προτύπων (εναρμονισμένα πρότυπα), τις μελέτες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Οι ακόλουθοι δύο οργανισμοί έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη ρύθμιση των εναρμονισμένων προτύπων:

  • CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης)
  • CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης)

Το CE είναι η συντομογραφία της Conformité Européenne, που σημαίνει συμμόρφωση με τους γαλλικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σήμανσης CE, τα οποία τίθενται υπό ορισμένους όρους από τους κατασκευαστές στα προϊόντα που κυκλοφορούν ελεύθερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα εξής:

  • Το σήμα CE αποτελεί ένδειξη ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με ορισμένους όρους υγείας και ασφάλειας και τις απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
  • Το σήμα CE δεν αποτελεί ένδειξη ότι η ποιότητα των προϊόντων αυτών είναι. Ωστόσο, λόγω της γενικής προσέγγισής τους, οι ρούνες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν κακής ποιότητας.
  • Το σήμα CE δηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τοπικών κανονισμών.
  • Το σήμα CE αποτελεί επίσης ένδειξη ότι εφαρμόζεται στις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τοπικούς κανονισμούς.
  • Επομένως, τα προϊόντα με σήμανση CE έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί και δεν μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί.
  • Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τη σήμανση CE στα προϊόντα. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η ευθύνη βαρύνει τον εισαγωγέα.

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης βασίζονται στον βαθμό κινδύνου κατά την τοποθέτηση του σήματος CE στα προϊόντα. Για προϊόντα με χαμηλό κίνδυνο, ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετήσει το σήμα CE στο προϊόν σύμφωνα με τη δήλωση συμμόρφωσης. Ωστόσο, προκειμένου να τοποθετηθεί η σήμανση CE σε προϊόντα με υψηλό κίνδυνο, απαιτείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι επίσημοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που λειτουργούν για το σκοπό αυτό.

Στο 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε την οδηγία για τα δομικά υλικά 305 / 2011 / EU. Αυτός ο κανονισμός αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση των δομικών υλικών και από την 2013 η πιστοποίηση των δομικών υλικών είναι υποχρεωτική.

Δημοσιεύσαμε επίσης τον Κανονισμό Δομικών Υλικών (2013 / 305 / AB) στο 2011 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις ιδιότητες, τις δηλώσεις απόδοσης και τις αρχές για την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε αυτά τα υλικά. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τις πόρτες και τα παράθυρα των δομικών υλικών.

Το πρότυπο για τη σήμανση CE στις πόρτες και τα παράθυρα έχει ως εξής: TSN 14351-1: 2006 + A2 Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά απόδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και έτοιμες εξωτερικές πόρτες κατάλληλες για διέλευση πεζών.

Η εταιρεία μας εκτελεί δοκιμές σήμανσης CE σε πόρτες και παράθυρα λεπτομερώς με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και προσωπικό.