Υπηρεσίες δοκιμών

Υπηρεσίες δοκιμών

Πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται σε σπίτια και χώρους εργασίας. Πολλά μηχανήματα και εξοπλισμός χρησιμοποιούνται με ή χωρίς κινητήρα. Μια ευρεία γκάμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χρησιμοποιείται τόσο για ρούχα όσο και για ταπετσαρίες ή αξεσουάρ. Μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων καταναλώνεται στην καθημερινή ζωή. Και πάλι το νερό χρησιμοποιείται για πόση ή καθαρισμό. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις διατρέχουν διάφορους κινδύνους ανάλογα με την κατάσταση από την άποψη της υγείας και της ασφάλειας τόσο των καταναλωτών όσο και των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις που τις παράγουν.

Οι υπηρεσίες δοκιμών που διενεργούνται από φορείς ελέγχου και ελέγχου έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη αυτή. Αυτές οι οργανώσεις των μηχανικών, των εξειδικευμένων τεχνικών, τεχνικοί ή εν συντομία κάθε εμπειρία και κατάρτιση εργασίας που έχει αποκτηθεί εμπειρογνώμονες στον τομέα, τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου, μετρώντας τους, τον έλεγχο, μέχρι τις μελέτες ανάλυσης και αξιολόγησης, μερικές ακόμη και μέχρι τον έλεγχο της ποιότητας και το έργο της πιστοποίησης, της οντότητας της παραγωγικής διαδικασίας και προσπαθεί να είναι επιτυχής στις παγκόσμιες αγορές.

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν υπηρεσίες από τη μία πλευρά θέματος δίνεται μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη υπηρεσία εμπειρογνωμόνων με τους υπαλλήλους τους, ενώ παράλληλα η αξιοπιστία της εταιρείας και των προϊόντων salability των προϊόντων παρέχονται επίσης.

Για παράδειγμα, από φυσικές δοκιμές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υφάσματα, νήματα και υφάσματα ποιότητας λόγω της αντοχής τους, σύμφωνα με τις πρότυπες συνθήκες που ορίζονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και ελέγχονται με τη χρήση των συσκευών που παράγονται από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι κύριες δοκιμές, δύναμη σχισίματος̇, αντοχή εφελκυσμού̇, Επιστροφή στην ευελιξία, di̇ki̇ş αλλαγήı δύναμη̇, Αντοχή φθοράς̇, δοκιμασίες πλύσης και αξεσουάρ. Επίσης, επιπροσθέτως της φυσικής δοκιμές, δοκιμές αναφλεξιμότητας, δοκιμές αντοχή, δοκιμές συρρίκνωση, χημικές δοκιμές, περιβαλλοντικές δοκιμές, μικροβιολογικών ελέγχων και ορισμένες ειδικές δοκιμές εκτελούνται επίσης.

Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμοί οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες απελευθερώνονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RoHS), η εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία αφήνουν να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά το είδος και την ποσότητα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους. με τις μελέτες δοκιμών και μετρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο των δοκιμών ηλεκτρική ασφάλεια, η οποία είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων χημικών ουσιών, η απαγόρευση ή η χρήση προσδιορίζεται. Στην οδηγία χώρα μας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε οδηγία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με βάση την εν λόγω (λίγο κανονισμούς για τον ΕΟΧ) είχε αφαιρεθεί.

Οι δοκιμές τροφίμων πραγματοποιούνται όχι μόνο για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της ποιότητας των τροφίμων, αλλά και για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι δοκιμές αυτές είναι σημαντικές τόσο για τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων που αποδεικνύουν τον εαυτό τους όσο και για τους καταναλωτές να φθάσουν σε πιο αξιόπιστα προϊόντα διατροφής. Οι δοκιμές και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, τα εθνικά και διεθνή πρότυπα καθώς και τα κριτήρια που απαιτούνται από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς δοκιμών και ελέγχου είναι οι εξής:

  • Φυσικές και χημικές δοκιμές για τον προσδιορισμό των θρεπτικών τιμών των τροφίμων, των διαφόρων μολυσματικών παραγόντων, των παρασιτοκτόνων, των αντιβιοτικών και των παρόμοιων συστατικών
  • Μικροβιολογικές και βιογενετικές δοκιμές για την ανίχνευση δεικτών και παθογόνων μικροοργανισμών ή γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών
  • Αισθητηριακές δοκιμές για τη σύγκριση και σύγκριση προϊόντων διατροφής με παρόμοια προϊόντα στην αγορά
  • Δοκιμές συσκευασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας των συσκευασιών και των προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Οι δοκιμές τροφίμων που πραγματοποιούνται μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των διαφόρων διεργασιών, από τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων διατροφής στους παραγωγούς.

Όπως και πολλοί οργανισμοί ελέγχου και ελέγχου, ο οργανισμός μας παρέχει μια σειρά υπηρεσιών μέτρησης, δοκιμών, ανάλυσης, επιθεώρησης και επιθεώρησης στο πλαίσιο των υπηρεσιών δοκιμών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

  • Δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας
  • Ανάλυση μέσων
  • Ανάλυση υφασμάτων
  • Ανάλυση τροφίμων
  • Ανάλυση νερού