Ανάλυση Τροφίμων

Ανάλυση Τροφίμων

Η σωστή διατροφή και τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα για όλους έχουν καταστεί ζωτικό ζήτημα για ολόκληρο τον κόσμο. Από τη μία πλευρά, η μείωση των γεωργικών περιοχών, αφενός, η συνέχιση των ανθυγιεινών και ασυνείδητων γεωργικών δραστηριοτήτων, αφενός, αλλά κυρίως η εξάντληση των παγκόσμιων πόρων, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και η οικολογική ισορροπία της ανεπανόρθωτης φθοράς, αποτελούν σαφή ένδειξη του πόσο ευαίσθητα είναι τα τρόφιμα.

Η παραγωγή, η προετοιμασία και η παρουσίαση τροφίμων στους καταναλωτές είναι ένα αναπόφευκτο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ασφάλεια των τροφίμων θεωρείται περισσότερο από ποτέ και πολλές κυρώσεις επιβάλλονται από νομικούς κανονισμούς.

Στόχος των μελετών για την ασφάλεια των τροφίμων είναι η πρόληψη της βλάβης των προϊόντων στην υγεία των καταναλωτών και στο φυσικό, χημικό και βιολογικό περιβάλλον. Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που εγγυώνται τα παραγόμενα τρόφιμα είναι ένα σύστημα ποιότητας που εξασφαλίζει αυτό. Με τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από τα τρόφιμα και την πρόληψη αυτών των κινδύνων.

Τα ασφαλή τρόφιμα είναι τα τρόφιμα που δεν χάνουν τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές τους ιδιότητες και τις θρεπτικές τους τιμές όταν παρασκευάζονται όπως προβλέπεται και με τις κατάλληλες μεθόδους. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτόν τον ορισμό, η έννοια της ασφάλειας των τροφίμων δεν περιλαμβάνει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Με την εφαρμογή αυτή, ο καταναλωτής προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα.

Ουσιαστικά, οι κίνδυνοι για την υγεία εμφανίζονται στα τρόφιμα με τρεις τρόπους: φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς. Φυσικοί κίνδυνοι είναι η ανάμειξη ξένων υλικών όπως πέτρα, χώμα, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και παρόμοια, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν στα τρόφιμα. Χημικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εσφαλμένη και ασυνείδητη χρήση φαρμάκων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή. Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των κινδύνων που μεταδίδονται από τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα που δεν είναι σωστά και επαρκώς αποστειρωμένα παράγουν μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν αυτοί οι μικροοργανισμοί, όπως τα βακτήρια, η μούχλα ή η μαγιά, υπερβούν ένα ορισμένο όριο, αρχίζει η αλλοίωση των τροφίμων και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι η προσπάθεια εξάλειψης των κινδύνων που συνδέονται με τα τρόφιμα όταν χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές. Μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε σχέση στην τροφική αλυσίδα. Επομένως, πρέπει να διενεργηθεί αποτελεσματικός έλεγχος κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. Όπως πολλοί οργανισμοί δοκιμών και επιθεώρησης, η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέτρησης, δοκιμών, ανάλυσης, επιθεώρησης και ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό είναι:

  • Φυσική ανάλυση
  • Χημική ανάλυση
  • Μικροβιολογική ανάλυση
  • Προσθετική ανάλυση
  • Ανάλυση υπολειμμάτων
  • Ανόργανη ανάλυση
  • Ανάλυση μυκοτοξίνης
  • Ανάλυση μοριακής βιολογίας
  • Ανάλυση ΓΤΟ-ΓΤΟ
  • Ανάλυση ζωοτροφών

Οι μελέτες ανάλυσης τροφίμων λαμβάνουν υπόψη τους υπάρχοντες νομικούς κανονισμούς και πολλά πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.

 

Ο οργανισμός μας, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, TS EN ISO / IEC 17025 σύμφωνα με την αρχή διαπίστευσης, βάσει της ανάλυσης τροφίμων.