Εργαστήριο δοκιμών GLP

Εργαστήριο δοκιμών GLP

Η συντομογραφία GLP αντιπροσωπεύει την ορθή εργαστηριακή πρακτική, η οποία συμβολίζει την ορθή εργαστηριακή πρακτική. Η έννοια των καλών εργαστηριακών πρακτικών εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια 1970. Οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές περιλαμβάνουν διαφορετικές αρχές που αποσκοπούν στη διασφάλιση και την υποστήριξη της συνέπειας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της ακεραιότητας των χημικών προϊόντων κατά τη διάρκεια μη κλινικών εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο, οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές δεν περιορίζονται σε χημικές ουσίες. Αφορά επίσης ιατρικά βοηθήματα, πρόσθετα τροφίμων, συσκευασίες τροφίμων, έγχρωμα πρόσθετα και άλλα μη φαρμακευτικά προϊόντα και συστατικά.

Ένας από τους κύριους στόχους των ορθών εργαστηριακών πρακτικών ΟΕΠ είναι ο έλεγχος ασφάλειας και ποιότητας των χημικών και βιοχημικών προϊόντων καθώς και των φαρμάκων που αναπτύσσονται. Στην πραγματικότητα, η ορθή εργαστηριακή πρακτική στοχεύει να αποδείξει ότι τα δεδομένα ασφάλειας και ποιότητας δεν έχουν αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ψευδείς ισχυρισμοί και άλλες ασυνέπειες, οι ελεγκτές και οι οργανισμοί υποχρεούνται να διατηρούν επαρκείς, έγκυρες, αξιόπιστες, συνεκτικές και ακριβείς καταγραφές των διαδικασιών, της προσέγγισης και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται.

Είναι σημαντικό να αποκτήσετε πρακτική γνώση των ορθών εργαστηριακών πρακτικών, καθώς θα εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της εργαστηριακής εργασίας. Η διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας 100% αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για κάθε εργαστηριακή οργάνωση.

Οι Ορθές εργαστηριακές πρακτικές ΟΕΠ είναι ένα σύνολο αρχών που καθοδηγούν τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αρχειοθέτηση της εργαστηριακής εργασίας. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μη αναπαραγωγιμότητας σε πολλές βιοφαρμακευτικές δοκιμές, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ανιχνευσιμότητας των δεδομένων που παρουσιάζονται. Το ΣΕΛ αποσκοπεί στη βελτίωση των προφίλ ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Παρέχοντας την ευθύνη σε διάφορα στάδια των δοκιμών, υποστηρίζει τη βελτίωση της λογοδοσίας και της ακρίβειας των δεδομένων μέσω της διαφανούς και λεπτομερούς τεκμηρίωσης των εργαστηριακών μελετών.

Προκειμένου να είναι επιτυχείς στις ορθές εργαστηριακές πρακτικές, οι συνήθεις μέθοδοι εργασίας πρέπει να προετοιμάζονται στο εργαστήριο και να εφαρμόζονται σε αυτές τις τυποποιημένες διαδικασίες εργασίας κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, της συντήρησης, της βαθμονόμησης και των δοκιμών. Οι τυποποιημένες διαδικασίες εργασίας αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας μεταξύ εργαζομένων και μεταξύ δοκιμών και στη διευκόλυνση πολύπλοκων διαδικασιών.

Το Good Laboratory Practices in Brief έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθοδολογίες που προάγουν την ανάπτυξη δεδομένων ποιότητας δοκιμών και παρέχουν μια υγιή προσέγγιση στη διαχείριση εργαστηριακών εργασιών. Αυτές περιλαμβάνουν την αναφορά και την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων της μελέτης καθώς και τη διεξαγωγή των μελετών. Με τις καλές εργαστηριακές πρακτικές, είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε ένα εργαστήριο με τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί σε άλλα εργαστήρια με ακρίβεια.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ένας οργανισμός που αριθμεί περισσότερες από τριάντα βιομηχανικές χώρες, δημοσίευσε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές ΟΕΠ για την επίτευξη μιας συνεπούς προσέγγισης στη διαχείριση των εργαστηρίων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δεν δέχεται αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που δεν διεξάγονται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Καθαρών Εργαστηρίων και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Οι χώρες σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται με το FDA για να εξασφαλίσουν τη συνέπεια των επιστημονικών δεδομένων. Επομένως, οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές ΟΕΠ έχουν καταστεί σε μεγάλο βαθμό υποχρεωτικές. Από την άποψη αυτή, έχει καταστεί αναγκαίο να καθιερωθεί η ΟΕΠ στα εργαστήρια και να αποδειχθεί ότι οι δοκιμές και οι έρευνες είναι σύμφωνες με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές.

Η ΟΕΠ είναι σημαντική σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και από τα πρότυπα του FDA, όπως η επιθεώρηση, η διασφάλιση της ποιότητας, η διαχείριση, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η βαθμονόμηση και συντήρηση του εξοπλισμού, οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και η διαχείριση δεδομένων.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης εργαστηριακές υπηρεσίες GLP στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών δοκιμών. Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν πιο αποτελεσματικά, υψηλής απόδοσης και ποιοτικά προϊόντα με ασφαλή, γρήγορο και αδιάκοπο τρόπο.

Οι εργαστηριακές υπηρεσίες του GLP στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών δοκιμών είναι μόνο μία από τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός μας σε αυτό το πλαίσιο. Πολλές άλλες υπηρεσίες δοκιμών είναι επίσης διαθέσιμες.