Μοριακή Βιολογική Ανάλυση

Μοριακή Βιολογική Ανάλυση

Σήμερα, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί από τα τρόφιμα προκαλούν περισσότερες ασθένειες, θανάτους και οικονομικές απώλειες από ό, τι πριν. Για το λόγο αυτό, στη βιομηχανία τροφίμων, απαιτούνται μέθοδοι δοκιμών και ανάλυσης που απαιτούν ταχύτερα και ακριβέστερα αποτελέσματα από τις συνήθεις μεθόδους για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι μοριακές βιολογικές εξελίξεις αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία τροφίμων. Η χρήση αυτών των μεθόδων κατέστη αναγκαία όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ευαισθησία στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για ανάλυση μοριακής βιολογίας είναι η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με βάση το DNA (PCR). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στη μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων και είναι μια μέθοδος υψηλής ακρίβειας. Η μέθοδος αλυσωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) εισήχθη για πρώτη φορά στο 1985 και υπήρξε μια σημαντική ανακάλυψη στην έρευνα. Με αυτή τη μέθοδο ανάλυσης, Η ποσότητα των γενετικών μεταβολών στα τρόφιμα προσδιορίζεται. Η βάση αυτής της μεθόδου είναι η διάδοση νουκλεϊνικών οξέων υπό κατάλληλες συνθήκες. Στην τεχνική PCR είναι δυνατή η εργασία με ελάχιστο DNA. Αυτή η τεχνική παρέχει μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια στις εργαστηριακές μελέτες.

Οι γονοτυπικές μέθοδοι προτιμώνται σήμερα σήμερα στην αναγνώριση μικροοργανισμών. Η αλλαγή των γενετικών χαρακτηριστικών των φυτών είναι η διαδικασία με την οποία το DNA του φυτού μεταβάλλεται, για παράδειγμα, με τη μεταφορά ενός συγκεκριμένου γονιδίου από έναν μικροοργανισμό. Με αυτό τον τρόπο, οι επιθυμητές ιδιότητες παρέχονται στο εργοστάσιο. Για παράδειγμα, στην παραγωγή σόγιας διεξάγεται γονιδιακή μεταφορά για να καταστεί ευκολότερη η καταπολέμηση των ζιζανίων χωρίς να επηρεάζεται η κανονική ανάπτυξη αυτού του φυτού. Κανονικά, αυτές οι μεταφορές γονιδίων σε φυτά διεξάγονται μόνο με τη μεταφορά μιας συγκεκριμένης αλυσίδας γονιδίων, όχι με τη μεταφορά της επιθυμητής ιδιότητας. Οι αναλύσεις της μοριακής βιολογίας αποκαλύπτουν εάν το φυτό έχει υποστεί γενετικές αλλαγές.

Ο οργανισμός μας, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Με βάση την αρχή διαπίστευσης που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025, πραγματοποιεί αναλύσεις μοριακής βιολογίας στο πλαίσιο της ανάλυσης τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.