Eurolab، 3 سمپوزیوم و نمایشگاه اعتباربخشی و امنیت ملی

Eurolab، 3 سمپوزیوم و نمایشگاه اعتباربخشی و امنیت ملی

ULAG دو سال تکرار می شود، اعتباربخشی آزمایشگاه ملی و سمپوزیوم امنیت و نمایشگاه، همچنین بین شعبه استانبول از اتاق مهندسین شیمی مه 11 12 13-2016 روز صورت گرفت. مدیر عامل Eurolab هاوا ساریدیان نیز این فعالیت را دنبال کرد.

در حالی که پیشرفت های علمی و فنی در بخش های مختلف ادامه می یابد، از طرف دیگر، به موازات این پیشرفت ها، مقررات قانونی داخلی و خارجی به طور مداوم به روز می شود. نساجی، مواد غذایی، برق و الکترونیک، ماشین آلات و بسیاری از بخش های بیشتری از اندازه گیری، تست، تجزیه و تحلیل، بازرسی و برنامه های مشابه در استاندارد عمدتا دریافت برای راحت و سریع از لحاظ دستیابی به نتایج قابل قبول، با کیفیت بالا، را برای مطالعه به دقیق و قابل اعتماد آزمایشگاهی انجام شود.

سمپوزیوم با هدف جمع آوری کارشناسان، به اشتراک گذاری آخرین اطلاعات و ارائه اطلاعات اولیه در مورد ایمنی آزمایشگاه.

همانطور که در سمپوزیوم قبلی در روزهای اول و دوم این همایش، TS EN ISO / IEC و EN ISO 17025 15189 استانداردهای اعتباربخشی آزمایشگاه در محدوده موضوع مسائل ایمنی روز آزمایشگاه سوم قرار گرفته اند.

مهم ترین موضوعات در این سمپوزیوم TS EN ISO / IEC 17025 تست و کالیبراسیون مشکلات در شرایط عمومی تجربه برای صلاحیت از روش استاندارد آزمایشگاهی، جستجو برای راه حل به این مشکلات، مرگ را تجربه به دست آورده است پرداخته شده است. به همین ترتیب، در اجلاس سمپوزیوم در زمینه های متضاد این استاندارد مورد توافق قرار گرفته است.

ثانیه. هوا Sarıaydın یک مدیر آزمایشگاه گروه، از جمله در سمپوزیوم قبلی از منتقل شده و خطاب از مسائل اساسی مانند عدم قطعیت اندازه گیری مقوم و اعتبار روش و تایید از آزمایشگاه های معتبر و در افشای در نمونه های موضوع ادعا. در روز دوم، مطالعات عمدتا در این راستا انجام شد.