آزمایشگاه عضو یورولاب

آزمایشگاه عضو یورولاب

Eurolab یکی از اعضای EUROLAB است که تمام سازمان های فعال در بخش آزمایشگاهی در کشور ما را زیر سقف خود گرد هم می آورد. 

EUROLAB به عنوان نهاد انجمنی مسئول موسسات رسمی در کشور ما عمل می کند و از تمامی حقوق و منافع بخش آزمایشگاه قبل از وزارتخانه ها و مقامات قانونی محافظت می کند.

در شرایط روزافزون جهانی شدن امروز، خواسته ها و نیازهای آزمایشگاهی مشتریان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. هم آزمایشگاه های تست و آنالیز و هم آزمایشگاه های کالیبراسیون به ویژه از نظر تجارت خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. به همین دلیل UAF, (آمریکایی) اعتبار و فعالیت های اعتباربخشی مهمترین فعالیت های EUROLAB، یک سازمان غیر دولتی است.

سازمان ما در تلاش است تا در خدمت مشتریان خود و محافظت از منافع بخش زیر سقف EUROLAB باشد. تلاش برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، پردازش مواد زائد به درستی، توسعه مدارک فنی و شایستگی کارکنان و سازمان از برنامه های آموزش برای این منظور، آزمایشگاه مسائل مربوط به آنها در مورد مراقبت هستند. سازمان ما از EUROLAB در آماده سازی برنامه های کنترل کیفیت آزمایشگاه ملی و ایجاد معیارهای لازم برای نتایج قابل اعتماد است.

سازمان ما در پی دستیابی به اهداف زیر است:

  • هماهنگی و همکاری بین تمام آزمایشگاه های ترکیه
  • نمایندگی از بخش آزمایشگاه قبل از موسسات رسمی
  • حمایت از همه آزمایشگاه ها در پروسه های اعتباربخشی و صدور گواهینامه
  • برای کمک به فعالیت های آموزشی برای کارگران آزمایشگاهی
  • برای نشان دادن کشور ما در EUROLAB