Eurolab و ایزو 15189 اعتباربخشی

Eurolab و ایزو 15189 اعتباربخشی

Eurolab سیستم مدیریت کیفیت خود را در بخش آزمایشگاه و EAF بنیاد اعتباربخشی سازمانی برای ارزیابی شایستگی‌های خود توسعه داده است., (اعتباربخشی آمریکا) با درخواست اعتباربخشی ، و شناخت صلاحیت های آنها. این یکی از اولین آزمایشگاه های معتبر در کشور ما تحت استاندارد ISO 15189 است. اعتباربخشی فرایندی است که توسط سازمان مجاز به انجام فعالیتهای خود توسط یک سازمان رسمی مجاز می باشد.

به این ترتیب، Eurolab متعهد به ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به تمام افراد و سازمانها است و به طور مداوم برای بهبود این خدمات تلاش می کند. در دوره Eurolab تایید شده، آزمایشگاه های پزشکی TS EN ISO 15189 - شرایط ویژه برای کیفیت و معیار استاندارد در کشور ما شناخته شده نیست. به همین دلیل، Eurolab برگزار شد جلسات و آموزش های مختلف برای معرفی این استاندارد را به مدیران بخش و کارمندان. به این ترتیب، Eurolab مسئولیت اجتماعی را در مدیریت کیفیت آزمایشگاه های کشور ما انجام داده و مطالعات بتن را انجام داده است.

از سوی دیگر Eurolab همچنان به طور مداوم به بهبود و تجدید نظر خود ادامه می دهد. برای این منظور از تحولات، نظرات جدید، بحث ها، روش های آزمون و تحلیل جدید و دستگاه های جدید و دستگاه های جدید پیروی می شود و با اطلاع دادن به کارکنان خود از پیشرفت ها، به توسعه آنها کمک می کند.

هدف اصلی خدمات آزمایشگاهی این است که اطمینان حاصل شود که نتایج آزمایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل با بالاترین دقت ممکن گزارش شده است. برای این منظور، تمام فرآیندها مستند می شوند، در سازمان منتشر می شوند و اقدامات لازم برای اطمینان از رعایت آنها انجام می شود. سازمان ما برنامه های کالیبراسیون و کنترل کیفیت را به طور مرتب اجرا می کند. همچنین از زمان مقابله با ابزارهای بین آزمایشگاهی استفاده می کند.

به عنوان Eurolab ما یک ماموریت داریم: برای حمایت از فعالیت های علمی. برای این منظور، سازمان ما از فعالیت های پژوهشی علمی انجام شده توسط کارکنان حمایت می کند و از تحقیقات علمی انجام شده توسط دانشگاه ها و نهادهای بهداشتی حمایت می کند.