تجزیه و تحلیل قابل اعتماد

تجزیه و تحلیل قابل اعتماد

اهمیت آن این است که نتایج دقیق، دقیق و قابل اعتماد برای افراد یا سازمان هایی که خدمات آزمایشی و تجزیه و تحلیل را از آزمایشگاه دریافت می کنند. با این حال، اعلامیه های آزمایشگاه ها کافی نیست. نتایج آزمایشات و تحلیل ها باید کاملا دقیق باشد و همه کسانی که خدمات قابل اعتماد را به آزمایشگاه ارائه می کنند، پذیرفته شوند.

برخی از معیارها برای آزمایشگاه قابل اعتماد هستند. اولین معیار این است که کارکنان آموزش دیده، با تجربه و واجد شرایط داشته باشند. مهم است که کارکنان با اطلاعاتی که از مدرسه فارغ التحصیل شده اند محتوا نیستند و به طور مداوم خود را بهبود می بخشند. از آنجایی که تکنولوژی در حال توسعه در سرعت باور نکردنی است، دستگاه های تست جدید و تجهیزات هر روز تولید می شوند و روش جدید آزمایش و تجزیه و تحلیل اغلب اعلام می شود. اگر این نوآوری ها به موقع تحت نظارت و پیاده سازی نباشند، کیفیت خدمات کاهش می یابد، نتایج سریع به دست نمی آید و آزمایشگاه ها از رقبای خود عقب مانده است.

در این مرحله، سازمان مسئولیت هایی دارد. مدیران آزمایشگاه نیز باید از نوآوری ها پیروی کنند، کارکنان را در مورد این مسائل آگاه کنند و کارکنان خود را بهبود بخشند.

معیار دوم برای قابلیت اطمینان یک آزمایشگاه، استفاده از ابزار و تجهیزات آزمایش و تجزیه و تحلیل است که با آخرین فن آوری تولید می شود. دستگاه های تست که عقب مانده اند، به اندازه کافی برای دادن دقت و صحت مورد انتظار مشتریان نیست. این موضوع البته موضوع سرمایه گذاری است. با این حال، اگر سرمایه گذاری های درست در زمان مناسب صورت نگیرد، آزمایشگاه در مبارزه با رقبای خود باقی خواهد ماند.

معیار سوم برای تجزیه و تحلیل قابل اعتماد این است که آزمایش ها و تجزیه و تحلیل ها را بر اساس مجوز موسسات اعتباربخشی ملی و بین المللی انجام دهند. در این شرایط، تمام فعالیت ها باید مطابق با روش های آزمون پذیر پذیرفته بین المللی و در چارچوب استانداردهای داخلی و خارجی منتشر شده و گزارش های آماده شده در سراسر جهان پذیرفته شوند.