اعتبارنامه های ما

اعتبارنامه های ما

شرکت ما با اصول و معیارها، استانداردها و روش های تستی که توسط سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است، مطابق با کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و صحت خدمات ارائه شده به همه افراد و سازمان های دولتی و خصوصی و با استفاده از آخرین دستگاه ها و تجهیزات تکنولوژیکی، مطابقت دارد. علاوه بر این، برای اثبات این وضعیت به مشتریانش، برخی از سیستم های مدیریتی را درون بدن خود ایجاد کرده و از طریق ممیزی، حق صدور گواهینامه های این سیستم های مدیریت از موسسات اعتباربخشی داخلی و خارجی را کسب کرده است.

در آغاز این استانداردها TS EN ISO / IEC 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون استاندارد آمده است. این استاندارد شرایط عمومی مورد نیاز برای آزمایشگاهی که خدمات آزمایش و کالیبراسیون را ارائه می دهد، از جمله فرآیند گرفتن نمونه های آزمایشی و آنالیز، به عنوان صالح برای چنین فعالیت هایی را پوشش می دهد. این استاندارد همچنین شرایط کافی بودن یک آزمایشگاه برای خدمات تست و کالیبراسیون غیر استاندارد با روش های توسعه یافته خود را پوشش می دهد. سازمان ما این اختیار را به Enterprise Accreditation Foundation EAF (ISO/IEC 17025) اعطا کرده است.  (اعتباربخشی آمریکایی) دریافت شده از اعتباربخشی و کلیه خدماتی که ارائه می دهد مجوز اعتبار دهی

سازمان ما نیز استانداردهای عمومی TS EN ISO / IEC 17020 را برای عملیات انواع مختلف سازمان های بازرسی اعمال می کند. به این ترتیب، ساختار مورد نیاز سازمان ما از لحاظ خدمات ارائه شده، محیط آزمایشگاهی، پروسه های آزمون و تحلیل و شرایط لازم استاندارد شده است. این استاندارد ثابت می کند که سازمان ما مطابق با معیارهای ارزیابی انطباق اتحادیه اروپا در مراحل مختلف فرایندهای ارزیابی انطباق عمل می کند.

در ضمن، سازمان ما سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 را ایجاد کرده و گواهی ایزو 27001 را کسب کرده است. این سند به مشتریان نشان می دهد که تمام اطلاعات و اسنادی که در طول فعالیت های به دست آمده توسط سازمان ما محرمانه نگه داشته می شود و با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

علاوه بر این، سازمان ما با بسیاری از دانشگاه های داخلی و خارجی همکاری می کند تا به توسعه این بخش و پیروی از پیشرفت های فن آوری داخلی و خارجی بپردازد. به عنوان بیان حساسیت نشان داده شده به سلامت انسان و شرایط محیطی در حوزه فعالیت ما، سازمان ما از اجرای تعدادی از پروژه ها در این زمینه حمایت می کند.