تعهدات حفظ حریم خصوصی

تعهدات حفظ حریم خصوصی

شرکت ما متعهد به اصل محرمانه بودن در تمام خدمات ارائه شده به مشتریان خود، هر دو به عنوان یک نهاد قانونی و به عنوان کارکنان فردی است. در این زمینه، اطالعات به دست آمده در طول فعالیت ها، مطالعات آزمون و تجزیه و تحلیل، نتایج اندازه گیری و ارزیابی و گزارش های تهیه شده تحت هیچ شرایطی و شرایطی به اشخاص ثالث داده نمی شود، هیچ توضیحی در مورد این مسئله و مطلقا به اشتراک گذاشته نشده است.

سازمان ما مسئول حفاظت از اطلاعات و اسناد متعلق به مشتریان است به نحوی که برای هیچ کسی غیر از مدیران و کارکنان قابل دسترسی باشد و نمونه های آزمایش و تحلیلی که به آزمایشگاه منتقل شده اند از آزمایشگاه خارج نمی شوند. در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. اطلاعات و مدارک، که کاملا در محیط رایانه نگهداری می شوند، تنها توسط کارمندان مجاز ارائه می شوند. شرکت ما متعهد می شود که تمام اطلاعات و اسناد متعلق به افراد یا سازمان های خصوصی و حقوق ثبت شده آنها محافظت شود.

علاوه بر این، شرکت ما، در حالی که خدمات آزمایشگاهی را بدون هیچ ارتباطی با نفوذ و بدون نفوذ هر شخص و سازمان، به کار خود ادامه می دهد، در این راستا اطلاعات و مدارک مشتریان محافظت می شود. مدیران و کارکنان ممکن است به نحوی عمل نکنند که بی تعهلی و تعهد محرمانه بودن خود را در رابطه با فعالیت های خود تردید کنند.

شرکت ما سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 را ایجاد کرده است تا شهرت و کیفیت خدمات خود را افزایش داده و گواهی ایزو 27001 را پس از گذراندن ممیزی های لازم به دست آورد. اساسا این سند مشتریان را ثابت می کند که تمام اطلاعات و اسنادی که در طول فعالیت های به دست آمده توسط سازمان ما محرمانه نگه داشته می شود و با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

شرکت ما برای رسیدن به اطمینان از محرمانه بودن، اعلامیه های حفظ حریم شخصی خود را از همه کارکنان دریافت می کند. این بیانیه تمام اصول و شرایط فوق را شرح می دهد و مدیران و کارکنانی که با آن مخالفت می کنند اقدامات انضباطی دارند.