آزمایشات محیطی

آزمایشات محیطی

آزمایش های محیطی به منظور تعیین مقاومت سیستم ها، ماشین آلات و تاسیسات تولیدی مورد استفاده شرکت ها به شرایط محیطی طبیعی آنها ممکن است در طول عمر آنها صورت گیرد. به عنوان مثال، آزمایش های رطوبت انجام می شود تا مشخص شود که چگونه انواع ماشین آلات، مواد و سیستم ها در شرایط کار یا ذخیره سازی، که یکی از شرایط محیطی طبیعی است، در معرض رطوبت است. همچنان آزمایشهای با درجه حرارت بالا برای تعیین مقاومت به انواع ماشین آلات، مواد و سیستم هایی که در معرض دمای بالا در شرایط کار یا ذخیره سازی به دمای بالا قرار می گیرند که یکی دیگر از شرایط محیطی طبیعی است، انجام می شود. به طور مشابه، آزمایش های محیطی شامل آزمون های دمای پایین، آزمون شوک دما، آزمایش های فشار پایین و آزمایش های باران است.

علاوه بر این، شرکت ها دارای تعهدات به محیط طبیعی هستند. به منظور انجام این تعهدات، لازم است به طور مداوم برنامه ریزی، پیاده سازی، بررسی و فعالیت های توسعه را ادامه دهیم. شرکت ها باید در طول فعالیت های تولیدی خود ساختار طبیعی و ویژگی های زیست محیطی خود را حفظ کنند. کسب و کار باید آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های آنها را کاهش داده و مواد خام و مصرف انرژی خود را کاهش دهد. اساسا، شرکت ها می توانند این تعهدات را با استفاده از سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 برآورده سازند. این استاندارد شرکت ها را با ابزارهای مدیریت لازم برای کنترل عوامل محیطی خود و بهبود عملکرد خود در این زمینه فراهم می کند. با پیاده سازی این استاندارد، شرکت ها مطابق با قوانین موجود قانونی، مطابق با استانداردهای دیگر منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی، با توجه به بازیافت و بازیافت زباله ها و تبدیل شدن به یک سازمان سازگار با محیط زیست عمل می کنند. همچنین به موقع شناسایی نقاط بالقوه خطر و اقدامات لازم در رابطه با سلامت انسان و شرایط محیطی می پردازد. این به محیط زیست در انتخاب مواد خام و حفاظت از منابع انرژی و آب حساس است.

منابع طبیعی بی پایان نیستند، و متاسفانه با گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی، تعادلهای زیست محیطی به طور فزاینده ای رو به وخامت می روند. آسیب زیست محیطی فعالیت های تجاری به یک مشکل جهانی تبدیل شده است، نه یک منطقه محلی یا منطقه ای.

مانند بسیاری از سازمان های تست و بازرسی، سازمان ما طیف گسترده ای از اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل، بازرسی و خدمات کنترل را برای حفاظت از شرایط محیطی فراهم می کند. خدمات اصلی تست زیست محیطی در این زمینه عبارتند از:

  • آزمون جریان هوا
  • آزمایشات خاک
  • تست های کیفیت هوا
  • تست های انتشار
  • تست های آزمایشی
  • آزمایشگاه اتاق تمیز
  • آزمایشات زباله
  • آزمایشات تغییرات اقلیمی
  • تست انرژی

مقررات قانونی موجود و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده اند هنگام انجام آزمایش های محیطی مورد توجه قرار می گیرند.

 

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.