تست های زباله

تست های زباله

این یک واقعیت مشهور است که منابع آب به طور فزاینده ای کاهش یافته است. جمعیت انسانی جهان به سرعت در حال افزایش است و نیاز به آب با همان میزان افزایش می یابد. در نتیجه، منابع آب به طور فزاینده ای کاهش می یابد. بنابراین، بازیافت فاضلاب به طبیعت امروز بسیار مهم است. این مطالعات برای حفاظت از منابع آب موجود و از سوی دیگر برای بازیافت فاضلاب بسیار مهم است.

تمیز کردن آب بعد از استفاده یک مشکل مهم است. در شهرها، فاضلاب حاوی مایع منتقل شده از آب، مواد حیوانی و ارگانیک و تعدادی از میکروارگانیسم ها است. نکته مهم این است که این آبها نباید قبل از درمان به رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها بازگردانده شود. فاضلاب نیاز به روش های مختلفی از روش های مختلف بسته به منابع آن دارد.

در شرایط امروز، فاضلاب از خانه ها و کارخانه های صنعتی از طریق فن آوری های جدید درمان بازیافت می شود. به طور خلاصه، صنعتی، کشاورزی، داخلی و دیگر موارد در نتیجه بخشی از یا خواص طبیعی خود و آب آلوده را از دست می دهند، فاضلاب نامیده می شود. طبق مقررات قانونی، ممنوعیت انتشار این فاضلاب به طبیعت بدون اقدام احتیاطی ممنوع است.

تست های زیر توسط موسسات آزمون و بازرسی در حوزه خواص شیمیایی فاضلاب انجام می شود: تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)، pH، محتوای کلرید، قلیایی، نیتروژن، فسفر، گوگرد، فلزات سنگین، ترکیبات سمی اکسیژن، دی اکسید کربن، گازهای آمونیاک و متان.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های زباله را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.