تست های انتشار

تست های انتشار

صنعتی شدن به سرعت در حال رشد است. شهرنشینی در حال افزایش است در چنین محیطی، مشکلات آلودگی محیط زیست بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. تغییر شرایط آب و هوایی، توازن زیست محیطی، گرمایش جهانی و تخریب بی رحم طبیعت اکنون همه مردم نگران هستند. اگر چنین است، جهان جایگزینی برای زندگی نسل های آینده نخواهد بود. بنابراین، اول از همه، کارخانه های صنعتی، کارخانه ها و شرکت های بزرگ و کوچک مسئولیت های زیادی دارند.

در چنین محیطی اندازه گیری های انتشار عبارتند از اندازه گیری هایی که باید برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از طبیعت انجام شود. مواد اصلی آلاینده محیط و هوای تنفسی عبارتند از مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق، اکسید سرب و نیتروژن. کاهش میزان انتشار اکسید گوگرد و نیتروژن در هوا، به ویژه در شهرهای بزرگ، در حال حاضر یک ضرورت است.

تست های اصلی انجام شده در محدوده تست های انتشار عبارتند از: اندازه گیری گازهای خروجی (مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، اکسیژن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، اکسید نیتروژن و غیره)، تجزیه عرق دودکش، تعیین سرعت دودکش، تعیین ذرات دودکش، تعیین دمای گاز اندازه گیری رطوبت گاز دودکش، اندازه گیری مقدار کل کربن آلی (TOC)، اندازه گیری فلزات سنگین، تعیین اسید نیتریک، تعیین سولفید هیدروژن، ترکیبات آلی فرار (VOC) و تعیین بخار، تعیین آمونیاک، تعیین فرمالدئید، تعیین اسید سولفوریک، تعیین سیانید، اندازه گیری دیوکسین فوران و اندازه گیری هیدروکربن polyaromatic (PAH).

بر اساس نتایج تحقیقات مختلف، آلودگی هوا باعث کوتاه شدن زندگی انسان می شود.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش های انتشار را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.