آزمایشات تغییرات اقلیمی

آزمایشات تغییرات اقلیمی

گازهایی که توسط سازمان های مختلف صنعتی به جو منتشر می شود اثر گلخانه ای ایجاد می کند و در نتیجه درجه حرارت در سطح زمین افزایش می یابد. این پدیده گرم شدن کره زمین است. گازهای گلخانه ای جایگاه مهمی در شکل گیری شرایط آب و هوایی در جهان دارند. گازهای گلخانه ای اشعه های خورشید را نگه می دارند و جو را گرم می کنند. بدون گازهای گلخانه ای، دمای زمین بسیار پایین تر از 30 بود.

در سال های اخیر، گازهای گلخانه ای که شامل گازهایی مانند دی اکسید کربن، ازن، متان و منوکسید نیتروژن در جو است، باعث افزایش دما در جهان می شوند.

نتیجه گرمایش جهانی تغییر آب و هوا است. اما با گرمایش جهانی، به این معنا نیست که دمای هوا در سراسر جهان افزایش یابد. افزایش میزان افزایش دما، به مراتب پایینتر از میانگین جهانی در کمربند استوا، و افزایش بالاتر از میانگین در قطبها خواهد بود. به عنوان یک نتیجه، یخچال ها در حال حاضر ذوب می شوند.

به طور خلاصه، گرمایش جهانی باعث تغییرات بنیانی در آب و هوای جهان و شدت آن در بسیاری از نقاط می شود. در برخی از نقاط جهان، فراوانی و شدت سیل، سیل و طوفان ها افزایش می یابد، در حالی که در برخی مناطق، خشکسالی های طولانی مدت و بیابان زایی مشاهده می شود.

علاوه بر این، افزایش دما بیشتر از زمستان خواهد بود. وضعیت مشابهی بین روز و شب مشاهده خواهد شد. همه این شرایط نیز بر جهت و تغییرات باد در جهان تاثیر می گذارد. بدتر از همه، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی خواهد بود و آب، تغذیه و منابع سوخت به تدریج ناپدید می شوند.

با این حقایق، پارامترهای گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی باید دقیقا تحت نظارت باشند. در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، سازمان ما همچنین آزمون های تغییر آب و هوا را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.