تست های کیفی و کیفیت کابل

تست های کیفی و کیفیت کابل

پانل های برق مرکز کنترل سیستم الکتریکی و الکترونیکی هستند و به حفظ این سیستم ها سالم و ایمن هستند. دستگاه های کنترل و اندازه گیری مورد استفاده در این سیستم ها باید عملکرد ایمن سیستم را تضمین کنند و در صورت خطر خطر سیستم و محیط زیست را حفظ کنند. پانل های برق اجازه می دهد که سیستم به طور منظم تنظیم و چک شود.

رله های حرارتی، رله های زمان، رله های کنترل قدرت راکتیو و سوئیچ های فشرده در پانل ها قرار می گیرند. تنظیمات کنونی با این کار ساخته می شوند. رله های جریان بیش از حد حرارتی به عنوان فیوز ها عمل می کنند. این مدار را در مدت زمان طولانی در جریان های گسل کوچک و در یک زمان بسیار کوتاه در جریان های خطا بزرگ باز می کند و از سیستم محافظت می کند. رله های حرارتی در ارتباط با سیستم کنتاکتور و فیوز که جریان مدار را کنترل می کنند استفاده می شود. تایمر یک مدار یا مکانیسم یا دستگاه را برای مدت زمان مشخص یا پس از یک دوره فعال یا غیرفعال می کند. مهم است که این سیستم بی وقفه عمل می کند و در شرایط غیر منتظره از خطرات محافظت می شود. رله حفاظت برای این منظور استفاده می شود.

پانل های برق با استفاده از ولتاژ نامی قبل از نصب، آزمایش های عملکرد را انجام می دهند. آزمایش های عایق برای پانل ها و کابل ها انجام می شود. رله، گیرنده، فیوز و سوئیچ ها در پانل آزمایش شده و برای آزمایش ولتاژ مورد آزمایش قرار می گیرند. در حین آزمایش، محدودیت عملیاتی عناصر نیز بررسی می شود.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های پانل و کابل را در چارچوب آزمایش های الکتریکی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.