تست های رعد و برق

تست های رعد و برق

مقررات زمین سازی در تاسیسات برق صادر شده توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی در 2001 اصول برای ایجاد، بهره برداری و کنترل تاسيسات زمين در تأسيسات الکتريکی فعلی و مستقيم جريان با فرکانس کمتر از 100 هرتز تنظيم می کند. به عنوان ویژگی های مختلف، معیارهای زمینی در ولتاژ بالا و ولتاژ پایین در جداول جداگانه در مقررات ارائه شده است. قوانین مبنی بر سیستم های ارتباطی و امکانات پردازش اطلاعات در یک بخش جداگانه قرار می گیرند.

در ضمیمه مقررات، دوره های بازرسی، کنترل، اندازه گیری و بازرسی در دوره عملیاتی تاسیسات مختلف زمین (پیوست P) وجود دارد.

علاوه بر این، بازرسی ها، اندازه گیری ها و بازرسی ها از امکانات زمینی در محدوده مقررات قانونی برای محل های کار با مواد قابل اشتعال، مواد منفجره، خطرناک و مضر و امکانات زمینی در محل کار در محیط مرطوب باید حداقل یک بار در سال انجام شود.

در عین حال، حفاظت از رعد و برق TS EN 62305-2 - قسمت 2: طبق استاندارد مدیریت ریسک (استاندارد سابق TS 622)، بازرسی ها باید در فواصل مشخصی که در محدوده قوانین حفاظت از رعد و برق نبوده، بیش از 12 تکرار شوند. بر طبق استاندارد، این دوره باید برای روشنفکران 12 کوتاه باشد تا امتحانات در همان فصل هر ساله انجام شود.

با توجه به مشخصات فنی عمومی، منتشر شده توسط وزارت کار و امور عمومی و بخش، بخش 7: مشخصات فنی عمومی برای برق کار ساخت و ساز، نصب و راه اندازی حفاظت از رعد و برق باید به طور دوره ای حداقل یک بار در سال حفظ شود.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما تست های رعد و برق در چارچوب آزمایش های الکتریکی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.