تست های نصب

تست های نصب

ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات الکتریکی، جدی ترین منابع خطر در محل کار هستند. تامین برق یکی از منابع انرژی است که هرگز در فعالیت های تولیدی رها نخواهد شد. با در نظر گرفتن خطرات امنیتی و ایمنی کارکنان توسط شرکت ها، آزمایش و نظارت منظم تمام ماشین آلات و تجهیزات با استفاده از برق مورد نیاز است.

مقررات تأسیسات برق داخل سالن صادر شده توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی اصول تاسیس و تأسیس تأسیسات برق داخلی را تنظیم می کند. با توجه به مقررات، تمام تاسیسات کم ولتاژ، به جز سیستم های آسانسور، که برای استفاده مستمر در داخل یا مجاور ساختمان ها ایجاد می شوند، به این اصول می پردازند. به این ترتیب، نورپردازی داخلی، زنگ هشدار، رعد و برق، بلندگو، تلفن، تلویزیون و امکانات آنتن ساختمان ها و سیستم های نورپردازی باغ این ساختمان ها به عنوان امکانات مداوم به حساب می آیند. مقررات مذکور تمام ساختمان های موجود و جدید را پوشش می دهد.

نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی برق، انتخاب مواد و تعیین دستگاه های حفاظتی بستگی به شرایط ولتاژ و محیط مورد استفاده دارد. تعمیر و نگهداری، تعمیر، بازرسی و عملیات نصب در شرایط مشابه انجام می شود. استاندارد TS HD 60364-4-43 در مطالعات آزمون که در این چارچوب اعمال می شود، مطابقت دارد.

تست ها و کنترل های توصیف شده در این مقررات باید در دوره های خاص انجام شود و گزارش های کنترل باید نگه داشته شوند. استفاده ایمن از نصب الکتریکی حداقل یکبار در سال بررسی می شود. در آزمایشات و کنترل کارها خطوط برق و رله های جریان نشت کنترل می شوند، تاسیسات زمینی که اطمینان از استفاده ایمن از برق را اندازه گیری می کنند، پانل های برق و اتصالات که توزیع برق در داخل ساختمان را کنترل می کنند کنترل می شود و اندازه گیری های حفاظت کاتدی برای خطوط خروجی ساخته می شوند.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های نصب را در چارچوب آزمایش های الکتریکی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.