آزمایشات زمینی

آزمایشات زمینی

به منظور اطمینان از ایمنی زندگی و اموال و محافظت از بارهای متصل به شبکه برق از اثر غیر منتظره جریان الکتریکی، اتصال بخش های رسانا از دستگاه ها یا سیستم هایی که با برق به زمین نامیده می شود، زمین شناسی نامیده می شود.

Grounding برای محافظت از زندگی انسان از یک تنش لمسی خطرناک استفاده می شود به علت هر گونه نقص در دستگاه ها یا سیستم ها، مانند مشکلات و از بین رفتن عایق. علاوه بر این، فرآیند زمینی برای اطمینان از عملکرد صحیح شبکه برق یا نصب برق انجام می شود.

یک رویداد شوک الکتریکی انتقال جریان نشت به بدن انسان به علت مشکل در نصب است. در این مورد، میزان جریان جاری از طریق بدن انسان بستگی به نقطه تماس، مقاومت بدن و فرکانس جریان دارد.

مقاومت زمینی یا مقاومت زمین، واکنش زمین به جریان الکتریکی است. در حقیقت، زمین یک ضریب رساننده است، اما اگر مساحت جریان به اندازه کافی بزرگ باشد، مقاومت قطره می شود و زمین یک هدایت خوب می شود. بنابراین، بین زمین و هادی ها در سیستم وجود دارد.

برای اندازه گیری مقاومت به خاک، از تستر مقاومت خاک به نام torpak megeri استفاده می شود.

اندازه گیری زمین برای مکان های کار بسیار مهم است. این اندازه گیری ها برای تعیین اینکه آیا در محل نصب و راه اندازی برق وجود دارد هدایت معکوس وجود دارد. اگر نشتی در مناطقی وجود داشته باشد که خطوط برق عبور می کنند، این امر برای مردم ایجاد می کند. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی، مکان هایی که خطوط برق باید متناوب شوند، باید در فواصل منظم بررسی شوند.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما تست های زمینی را در چارچوب آزمایش های الکتریکی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.