ECE R 118 تست مقاومت در برابر احتراق

ECE R 118 آزمایشهای اشتعال خودرو

EUROLAB بزرگترین آزمایشگاه در اروپا برای توسعه و اعتباربخشی مواد تحت مقررات آتش نشانی است. EUROLAB توسعه، تضمین و تطابق مقررات آتش مصالح و مجامع را در تمامی زمینه های مربوطه، از جمله بخش حمل و نقل عمومی (راه آهن، هواپیمایی و دریایی)، و همچنین در ساخت و ساز، محصولات الکتریکی و منسوجات، تضمین می کند. تمام این مطالعات به انقضای طول عمر محصول به منظور سازگاری با "زندگی دوم" مواد و تأثیر آن بر محیط زیست بستگی دارد.

مقررات ECE R118 مربوط به رفتار احتراق و / یا توانایی پاشش سوخت یا روان کننده در مواد استفاده شده در گروه ساخت M به عنوان وسیله نقلیه II یا III طبقه بندی می شود. 
این مقررات نوع تاییدیه مربوط به انواع و اجزای وسایل نقلیه در بخش های خاصی از وسایل نقلیه را از لحاظ قابلیت احتراق و یا سوخت و یا قابلیت حرکت روانکاری مورد استفاده قرار می دهد. 
مقررات R118 در مورد واکنش آتش مواد مختلف در خودرو، پنج آزمون متفاوت را توصیف می کند:

گسترش شعله شعاعی - تست اسپرد (ISO 5658-2) 
نمونه های آزمایشی به صورت عمودی نگه داشته می شوند و در معرض پانل گاز سوز تابشی و شعله خلبان غیر تصادفی قرار می گیرند. انتهای گرم نمونه شار گرمای تابشی 50.5 کیلووات بر متر را دریافت می کند 2 و 1.2 کیلووات / متر به سطح کاهش می یابد.
اگرچه شعله خلبان به سطح نمونه برخورد نمی کند ، اما به عنوان منبع اشتعال برای هر نوع گاز فرار تولید شده توسط محصول عمل خواهد کرد. در طول آزمون ، حداکثر مسافت طی شده از طریق شعله توسط نمونه ثبت می شود. شار حرارتی بحرانی (CHF) هنگام خاموش شدن با این آزمایش با اندازه گیری میزان حرکت شعله های آتش از سطح نمونه تعیین می شود.

آزمون برای تعیین نسبت احتراق افقی مواد به صورت افقی (ضمیمه 6) 
نمونه به صورت افقی در یک محفظه احتراق در یک تکیه گاه U شکل نگه داشته می شود. انتهای آزاد نمونه به مدت 15 ثانیه در معرض شعله قرار می گیرد. 
برای محاسبه سرعت سوزاندن افقی ماده، زمان لازم برای رساندن شعله به فاصله بین اولین نقطه اندازه گیری و آخرین (یا نقطه اندازه گیری که شعله خود را خاموش می کند) اندازه گیری می شود.

آزمایش برای تعیین رفتار ذوب مواد (ضمیمه 7) 
نمونه 500 میلی متر زیر منبع گرمایی تابشی 30 وات قرار داده شده است. زیر نمونه محفظه ای است که با پشم پنبه پر شده است. 
هدف این آزمون توجه به موارد زیر است: 
- اگر نمونه قابل اشتعال باشد 
- قطرات سقوط یا نه سوزاندن 
- پشم پنبه اگر آتش زده یا نه

آزمایش برای تعیین سرعت سوزاندن عمودی مواد (ضمیمه 8) 
نمونه مستطیلی به صورت عمودی در یک نگهدارنده نمونه برگزار می شود که اجازه می دهد نشانگر موضوع افقی 220 را در 370 mm، 520 میلیمتر و 3 mm از لبه پایین نمونه قرار دهد. 

شعله 30 میلی متری متمایل به 20 درجه عمودی بر روی نمونه به مدت 5 ثانیه اعمال می شود. در طول آزمون ، زمان لازم برای شکستن مارکرهای نخ ، 1 و 2 از لحظه اعمال شعله اندازه گیری می شود.

مقاومت به انتشار شعله (ISO 6722) 
یک شعاع 950 ° C به صورت عمود بر روی یک نمونه از کابل 45 ° قرار می گیرد و گلو آن تا زمانی که هادی ظاهر شود و یا با استفاده از تنش مکانیکی در موارد زیر نگهداری شود: 
- برای کابل با اندازه هادی از 15 S 2,5 mm² 
کمتر یا مساوی 2,5 میلی متر مربع - 30 ثانیه برای کابل های با هادی بزرگ. 
این آزمون برای تعیین زمان خاموش شدن شعله برنامه ریزی شده است، به طوری که طول رایت کابل در پایان آزمون اندازه گیری می شود.