آزمایش های محیطی

آزمایش های محیطی

سازمان های صنعتی نقش مهمی در آلودگی طبیعت بازی می کنند. استفاده از منابع ناخودآگاه و ناخودآگاه، ترک زباله های بی مسئولیتی به طبیعت و تولید بدون در نظر گرفتن مقادیر محدود تعیین شده توسط مقررات قانونی و استانداردهای پذیرفته شده به طور کلی باعث ایجاد یک سری از خطرات تا تخریب طبیعت، تعادل های زیست محیطی در این راه، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. زباله های مایع، جامد و گاز به ابعاد زندگی می کنند که از نظر قابلیت زندگی در آینده تهدید می شود.

صنعت با استفاده از حدود یک هزار مواد شیمیایی 150، و این تعداد در هر سال به طور نمادین رشد می کند. اثرات نامطلوب این مواد شیمیایی بر سلامت انسان و شرایط محیطی از سال 1960 شناخته شده است. مهمترین مسئله در اینجا این است که کاهش تنوع اکوسیستم. عوارض جانبی اصلی از مواد شیمیایی به شرح زیر است: کاهش منابع آب در دسترس، موجودات آبزی مسموم در حال افزایش است، موثر بر زنجیره غذایی از طریق زیست باره من، تغییرات مداوم در اکوسیستم و افزایش وخامت سلامت انسان است.

بنابراین، برای حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان، موافقتنامه بین کشورها برای کنترل جهانی مواد شیمیایی و زباله های آنها آغاز شده است.

در کشور ما، مقررات قانونی صادر شده در این راستا، تعریف از مواد خطرناک آلودگی ماهیت و تعهدات محدود شده است.

به منظور حفظ حیاتی در طبیعت، برخی از مواد مهم نیاز به تولید مجدد همان مقدار مصرف می شود. به عنوان مثال، آب یک ماده ضروری است. نیاز به تجدید به عنوان آب در یک چرخه استفاده می شود. چرخه اکولوژیکی استفاده مجدد از مواد مورد استفاده در طبیعت و ادامه این روند است. با این حال، اخراج جمعیت، افزایش شهرنشینی، افزایش استفاده از آب در صنعت، تخریب پوشش گیاهی و استفاده بیش از حد از آب، عوامل موثر بر چرخه زیست محیطی آب است.

در طول مطالعات آزمایش های صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های زیست محیطی را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.