تست های معدن

تست های معدن

تحولات تکنولوژیکی، مقررات قانونی به روزرسانی یا به روزرسانی به طور مداوم، بازارهای داخلی و خارجی نزولی، و البته پدیده جهانی شدن، مشکلات و پیچیدگی های ناشی از اکتشاف و استخراج معادن در بخش معدن را پیچیده تر می کند. به همین دلیل شرکت ها به طور مرتب در جستجوی، مهندسی، طراحی گیاه، تولید، برنامه های کاربردی صنعتی، عملیات معدن یا خاموش شدن خدمات به کیفیت و جامع نیاز دارند. این خدمات شامل آزمایشات معدنی طبیعی است.

تست های معدنکاری در افزایش فعالیت های سازمانی، افزایش بهره وری، افزایش سرعت رقابت در بازار، بهبود سرعت رسیدن به بازار و کاهش خطرات بسیار موثر هستند. در ابتدای خطرات، خطرات سلامت و ایمنی کارمندان و خسارت هایی که می توانند به محیط طبیعی ایجاد شوند، می آیند.

سازمان های تست و بازرسی به زودی به نوآوری های این بخش و فن آوری پی می برند و انواع خدمات تست را ارائه می دهند که ممکن است کسب و کار ها سریع، با کیفیت و قابل اطمینان باشند. در این زمینه، آزمایشات ژئوشیمیایی، محاسبات منابع، geometallurgy، تحقیقات محدوده و خدمات زیست محیطی در مرحله اکتشاف معادن ارائه شده است. برای معادن موجود یا جدید، خدمات آزمایشگاهی میدان، تصفیه آب، راه اندازی، مدیریت فرایند، حل مسائل و بهبود تجهیزات نیز پشتیبانی می شود. در حقیقت، شرکت هایی که از آن استفاده می کنند، نتایج آزمایش های قابل اعتماد و دقیق در طول مطالعات امکان سنجی پشتیبانی می شوند.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از موسسات داخلی و خارجی صادر شده، در حین آزمایش صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش های معدن را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.