تست های آب بندی

تست های آب بندی

تست کشش برای محصولات پزشکی، خطوط لوله، سیستم های پنوماتیک (یا در یک زبان مناسب تر، آزمون کارایی، همچنین به عنوان اندازه گیری نشت شناخته شده) همیشه باید به صورت دوره ای با کمک دستگاه اندازه گیری انجام شود و نتایج آزمون ها گزارش شود این باید ثبت شود. بنابراین اپراتور دارای یک گزارش کارشناس فنی است. برخی از بیمه های ساختمان این بازرسی ها و گواهینامه ها / گزارش ها را در پوشش بیمه خود دارند. برای آزمایش کارآیی یا آزمایش آب بندی، لوله های گاز همیشه تحت شرایط عملیاتی / فشار کاری آزمایش می شوند (نه با افزایش فشار آزمون). در طول این آزمایش، متر تشخیص می دهد که آیا لوله گاز نشت می کند و اگر چنین است، چقدر.

تست هوشی هوا
هدف از آزمون نشت؛ برای تعیین نشت در محصول بر اساس منطقه (mm2) و برای محاسبه مدت زمانی که هوا و یا گاز می تواند در محصول باقی می ماند. تست با کمک یک فن انجام می شود. اولا محصول تحت فشار قرار می گیرد، سپس هوا در محصول سوپاپیزه شده و از محیط خارج می شود. فشار هوا در محصول و لوله یا تجهیزات با استفاده از فشار سنج اندازه گیری می شود. این مقادیر توسط برنامه کامپیوتری مورد تایید ارزیابی می شود. در نتیجه تفاوت دیفرانسیل بین نشت اتاق یافت می شود.

Eurolab خدمات آزمایشی پزشکی و صنعتی را ارائه می دهد. این دستگاه برای تشخیص نشت در خطوط با استفاده از گازهای آزمایش (هلیوم، هیدروژن و هالوژن) بدون توقف استفاده می شود.

این آزمون کنترل کیفیتی است که بر روی دستگاه های مربوطه انجام می شود تا از نشت مایع یا غاز جلوگیری شود.

آزمایشات تنگی آب
غیر فشار - تست های تنفس آب - EN 13051 و AAMA 501.2
در تست هیدرولیکی سایت ساخت و ساز مطابق با استاندارد اروپایی EN 13051؛
هر طول 1 متر از مناطق مشخص شده از پیش تعیین شده، به 30 l / min جریان جریان جریان ثابت برای 5 دقیقه در معرض قرار می گیرد.
در تست هیدرولیکی در محل ساخت و ساز با توجه به استاندارد آمریکایی AAMA 501.2؛
هر طول 1,5 متر بخش های بحرانی جزئیات در معرض جریان آب در فشار بار 5 بیش از دقیقه دقیقه 2,4 است.
در طول هر دو آزمایش، محوطه آزمایش شده با مشاهده محیط داخلی ساختمان، بازبینی می شود. در صورت تکرار هر جریان آب در حوزه های آزمون در طول آزمون، مشکل ناشی از نشت شناسایی شده است، روند تعمیر توسط تمرین کننده مورد نیاز است و همان منطقه پس از یک دوره منتخب مشخص دوباره آزمایش می شود. با استفاده از همان آزمون به مناطق بحرانی دیگر با همان جزئیات به عنوان منطقه گفت: آیا این مسئله فقط به منطقه نشت می شود یا اینکه آیا این یک مشکل سیستمیک در تمام مناطق با جزئیات مشابه است.
فشار - آزمون تنگش آب - ASTM E 1105
در آزمایشات تنگی فشار آب که در این زمینه مطابق استاندارد ASTM E 1105 انجام می شود، مساحت نماد مورد آزمایش قرار گرفته و به صورت اسپری آب از سطح خارجی قرار می گیرد و فشار داخلی در محیط داخلی ایجاد می شود. مقدار فشار استاتیک بر اساس مشخصات پروژه و مکان تعیین می شود.

تست مخزن آب بندی آکوستیک
ISO EN 17020 تست مخزن صدور گواهینامه، تمام مخازن سوخت زیرزمینی و محصول، تنفس، تشخیص نشتی و تنگش از طریق پر کردن خطوط انجام می شود.
تمام مراحل تست ثبت می شوند و سیستم کامپیوتری به طور خودکار پرونده عبور را با گواهی TURKAK EN 17020 صادر می کند.
آزمون مهر و موم شده توسط TS EN 12820 T4 مورد نیاز است که در نتیجه هر دو برنامه خلاء و فشار آماده می شود.
انواع آزمون های نشت سوخت می تواند انجام شود.
هر گونه تشخیص های از دست رفته بیشتر از 0,1 لات / ساعت 100 درصد انجام می شود.