آزمایش مقاومت بار

آزمایش مقاومت بار

آزمایشگاه Eurolab حداکثر مقدار بار را که می تواند تحت شرایط استاتیک یا دینامیکی انجام دهد، آزمایش می کند.
این خدمات آزمایشی را برای تعیین مقاومت خمشی تحت بار محوری با استفاده از دستگاه های تست مورد استفاده برای به دست آوردن مقدار شاخص قدرت بار نقطه برای طبقه بندی غیر مستقیم از مواد طبیعی سنگی استوانه ای، بلوک و نامنظم شکل ارائه می دهد.

انتقال بار در عناصر ساختاری با تست مقاومت در برابر بار؛ اصول پایه تجزیه و تحلیل ساختاری، طراحی ساختاری و مقاومت سازه ها تحت بارهای استاتیک و پویا با استفاده از مواد ساده، توسط دو برنامه کاربردی مورد آزمایش قرار می گیرند.

علاوه بر این، تست بارگذاری نقطه از جمله خدمات آزمون ما است و بر همین اساس، شاخص قدرت بار نقطه ای مورد استفاده در طبقه بندی سنگ ها با توجه به قدرت آنها انجام می شود. به عنوان پارامتر قدرت مواد سنگی در تعیین غیر مستقیم دیگر پارامترهای قدرت مانند شاخص قدرت بار نقطه، فشرده سازی یکپارچه و استحکام کششی و در برخی از سیستم های طبقه بندی توده سنگ استفاده می شود. با این حال، تمایل به استفاده از شاخص قدرت بار نقطه برای تعیین غیر مستقیم از استحکام فشاری و کششی یکسانی نیست. بر اساس نتیجه آزمون؛ "شاخص مقاومت بار نقطه ın و" شاخص انحصاری قدرت ın از سنگ نیز در آزمایشگاه ما محاسبه می شود.
تست های بار بار با استفاده از نیروی (بار) و بار بار سلولی انجام می شود و منحنی تنش-فشار با استفاده از این ضریب اندازه گیری، شکست و مقدار بار حاصل می شود.
علاوه بر آزمون مقاومت بار، ما همچنین آزمایشهای فشرده سازی و خمش را روی تجهیزات آزمون ما انجام می دهیم.

تست مقاومت به بار معمولا بر روی چوب، سازه های بتنی، چوب و چوب، پالت، فرش، تشک، شیشه و تمام مصالح ساختمانی و صنعتی انجام می شود.

آزمون های بار به صورت زیر انجام می شود.

آزمایش 1-Diagonal
آزمایش 2-Axial
آزمایش 3-Block و نامنظم با سه روش مختلف انجام می شود.

شما می توانید با EUROLAB آزمایشگاه ما برای آزمایش مقاومت در برابر بار کار کنید.