آزمایشات غذایی

آزمایشات غذایی

مصرف کنندگان در حال حاضر بیشتر از ایمنی مواد غذایی آگاه هستند. با روش های قدیمی، رویکردهای آماده سازی غذا و ارائه به مصرف کننده، که تا آن زمان به تصویب رسید، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. ادارات دولتی نیز در این زمینه بسیار حساس هستند و پس از آن یکدیگر را تکرار می کنند. بنگاهها اکنون باید غذاهای معتبرتر و سالمتر تولید کنند.

مفهوم ایمنی مواد غذایی به سادگی بدان معنی است که غذا مطابق با کاربرد مورد نظرش تهیه می شود و هنگام مصرف توسط انسان مشکلات سلامتی ایجاد نمی کند. اما البته این ساده نیست. مطالعات ایمنی مواد غذایی به منظور جلوگیری از عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که موجب بروز بیماری های منتهی به مواد غذایی می شوند، به منظور تهیه، پردازش، ذخیره و ارائه مواد غذایی به مصرف کنندگان به این طریق هدف قرار می گیرد. به معنای آن است که غذای سالم، به معنای مواد غذایی است که از مواد منفجره و آلودگی محروم هستند و با مصرف انسانی سازگار است.

غذا یکی از مهمترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. بنابراین ایمنی غذا تقاضای مطلق مردم است. به همین ترتیب، مسئولیت اصلی تولید کنندگان است.

آزمایش های متعدد توسط سازمان های آزمایش و بازرسی برای اطمینان از ایمنی غذا انجام می شود. این آزمایشها عمدتا تحت آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی قرار میگیرند.

با توجه به اینکه فقط مقدار بسیار کمی از مواد غذایی را می توان تجزیه و تحلیل کرد، این واقعیت است که شرکت های تولید کننده مواد غذایی به این محدودیت ها اطمینان کامل ندارند. بنابراین، لازم است تجزیه و تحلیل های جداگانه در تمام مراحل فرایند آماده سازی مواد غذایی انجام شود.

قوانین و مقررات قانونی کنونی و استانداردهای منتشر شده توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی در مطالعات آزمایش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمون های غذایی را در چارچوب آزمایش های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.