آزمایشات کود

آزمایشات کود

رشد سالم گیاهان بستگی به تغذیه مناسب دارد. مواد مغذی که گیاهان نیاز دارند از خاک ریشه گرفته شده اند. اگر خاک خواص تغذیه ای کافی نداشته باشد، مواد مغذی اضافی باید به خاک متصل شوند. با این حال، اگر این مواد با هم و به درستی با دانش و فن آوری مورد استفاده قرار بگیرند، عملکرد مورد انتظار را می توان به دست آورد. در غیر این صورت، مشکلات برگشت ناپذیر شروع می شوند.

کود یک ماده ای است که در خاک به وجود می آید تا اجزای شیمیایی لازم برای تغذیه گیاه را فراهم کند. کود شامل غذاهایی است که به رشد گیاه کمک می کند. بنابراین، نوع کود مورد استفاده، مواد معدنی و دیگر مواد شیمیایی در محتویات کود بسیار مهم است. عناصر ضروری برای رشد گیاهان عبارتند از: فسفر، نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن، گوگرد، مس و روی. مهمترین آنها فسفر، نیتروژن و پتاسیم است.

کاه، بقایای گیاهی و خروج حیوانات کودهای آلی هستند که قبلا برای هزاران سال استفاده شده اند. در گذشته، مواد آهک در فعالیت های کشاورزی به منظور کاهش اسیدیته خاک و اضافه کردن کلسیم به خاک استفاده شد. اولین کود شیمیایی نیترات سدیم است.

امروزه، کود آلی و کود های تجاری با روش های مختلف به دست می آیند. کود تجاری عمدتا حاوی فسفر، نیتروژن و پتاسیم است که برای تغذیه گیاهان مهم هستند. کمبود نیتروژن سبب زرد شدن گیاه و جلوگیری از رشد آن می شود. کمبود فسفر مانع از رشد ریشه ها و تاخیر در رسوب گیاه می شود. کمبود پتاسیم ساقه گیاه را تضعیف می کند و از تشکیل میوه جلوگیری می کند.

در محدوده آزمایش های کود، برخی از تجزیه و تحلیل ها مانند تعیین اسیدیته آزاد، تعیین نیتروژن، تعیین پتاسیم محلول در آب و تعیین کل فسفر انجام می شود.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است، در مطالعات آزمایشی مواد غذایی مورد توجه قرار می گیرند. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایشات کود را در چارچوب آزمون های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.