تست های غذایی آماده

تست های غذایی آماده

مردم از لحاظ حفظ زندگی و حفاظت از سلامتی از غذاهای مختلف مصرف می کنند. تحولات تکنولوژیکی، شرایط محیطی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، سطح توسعه اقتصادی کشور و البته ترجیحات فردی مردم به طور مستقیم بر مصرف غذا تأثیر می گذارد.

صنعتی شدن سریع امروز، شهرنشینی و باز به تلاش غرب از زنان برای شرکت زندگی مشاغل بیشتر، مردم بزرگ تر به زندگی می کنند و البته ساخته شده تبلیغات تنوع محصول جانبی در مصرف مواد غذایی است، افزایش تقاضا برای مواد غذایی در حالی که همچنین آماده است.

روش مدرن زندگی مفهوم زمان را بسیار مهم ساخته است. به عنوان یک نتیجه، غذاهای آماده به غذا بیشتر مورد پیگیری قرار می گیرند. تولید مواد غذایی آماده شده با اولین مواد غذایی کنسرو شده آغاز شد و سپس با مواد غذایی منجمد جایگزین شد. مواد غذایی منجمد بر اساس اصل ذخیره مواد غذایی مواد خام در دمای بسیار پایین است. اما پس از آن، غذاهای آماده به غذا به این شکل نگهداری می شوند. در کشورهای توسعه یافته، مصرف مواد غذایی آماده شده برای مصرف بیشتر در حال گسترش است. در کشور ما تقاضا برای غذای آماده در سال های اخیر افزایش یافته است.

در هنگام پردازش محصولات غذایی آماده، مواد خام باید دارای ویژگی های خاصی باشند که باید حمل شوند. به عنوان مثال، این نباید حاوی آفت کش ها، یعنی بقایای مواد شیمیایی باشد. این نباید یکی از محصولات اصلاح شده ژنتیکی باشد. این باید مناسب برای پردازش و حفظ کیفیت طبیعی آن باشد. تعادل طبیعی مواد خام باید با دوام برای خراب شدن باشد. و باید با معیارهای ملی و بین المللی پذیرفته شود. آزمایشات غذایی آماده برای تعیین این الزامات انجام می شود.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای منتشر شده توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در مطالعات آزمایش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های غذایی آماده را در چارچوب آزمایش های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.