آزمایشات آب

آزمایشات آب

آب برای حیوانات حیاتی است و آب نیاز به آب دارد. دو سوم جهان آب است، اما 97 درصد آن آب دریا و اقیانوس است. به عبارت دیگر، درصد آب شیرین که منبع زندگی برای زندگی است، تنها 3 است. تقریبا درصد 70 آب شیرین در یخچال هاست و نمی توان مصرف کرد. درصد باقی مانده از 30 در زیر زمین است. آب های سطحی مانند دریاچه ها و رودخانه ها بر روی زمین تنها سه هزارم کل آب در جهان است. با توجه به تولید بیش از حد تولید انسانی، مشخص است که منابع آب کم است. با توجه به اینکه این منابع دائما آلوده هستند، بشریت در معرض خطر بزرگ است. منابع آب خالص به طور فزاینده آلوده می شوند.

از جمله خواص فیزیکی آب مهم هستند: عطر و طعم، رنگ، درجه حرارت، کدورت، بوی، نفوذپذیری و pH. در میان خواص شیمیایی، مقدار اکسیژن و دی اکسید کربن مهم است. علاوه بر خواص فیزیکی و شیمیایی آن، آب دارای خواص میکروبیولوژیکی است. با توجه به ساختار طبیعی آن، منابع آب حاوی تعدادی از باکتری ها در فلور آب است. علاوه بر این، باکتری ها از طریق خاک عبور می کنند. باکتری ها و پاتوژن های موجود در فلور روده انسان ها و حیوانات نیز ممکن است در محتویات آب درگیر شوند در صورتی که نشت در آب های بهار رخ می دهد. اگر باکتری در آب با مواد غذایی در مراحل مختلف تولید تماس داشته باشد، این یک منبع جدی برای آلودگی است. آب آشامیدنی باید از تمام خطرات میکروبیولوژیکی از لحاظ بهداشتی پاک شود.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است، در مطالعات آزمایشی مواد غذایی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های آب را در چارچوب آزمایش های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.