تست های کشاورزی

تست های کشاورزی

در کشاورزی، لازم است از روش های مناسب برای بهبود بهره وری محصول، استفاده از خاک مطابق با تکنیک، استفاده از دانه های با کیفیت بالا و مبارزه با بیماری ها و آفات استفاده شود. علاوه بر این، تمام این فعالیت ها باید با حمایت علم و فناوری انجام شود. شرایط اساسی موفقیت در فعالیت های کشاورزی به دست آوردن محصولات با کیفیت بالا و تولیدی است. با این حال، برای مثال، کارآیی لقاح بیشتر یا کمتر، بر توسعه محصول در این زمینه تأثیر منفی خواهد گذاشت. محصولات ضعیف خواهد بود، طول آنها در سطح مطلوب نخواهد بود، توسعه ریشه ضعیف است و دانه قادر به اتصال نخواهد بود. بنابراین، هنگام تعیین مقدار کود در مخلوط خاک، سطح مواد مغذی خاک و گیاه باید شناخته شود. بر این اساس، لقاح حاصل از نظر عملکرد مطلوب و حفاظت از محیط زیست بهره مند خواهد شد.

تعدادی از تجزیه و تحلیل ها برای تعیین ارزش غذایی خاک و گیاه انجام می شود. تجزیه و تحلیل خاک به منظور درک قدرت خاک برای تغذیه گیاهان صورت گرفته است. روش های تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی در این تحلیل ها استفاده می شود. برای اطمینان از لقاح مناسب و کود مورد استفاده، تجزیه و تحلیل کارایی خاک و نتایج تجزیه و تحلیل باید قبل از کاشت درست انجام شود.

هدف اصلی تجزیه و تحلیل خاک این است که تعیین عناصر که در خاک کم کافی و تعیین مقدار مورد نیاز برای تکمیل این کمبود با لقاح.

البته آزمایشات کشاورزی به خاک محدود نمی شود. این تست های متعددی را که توسط تست ها و بازرسی ها در رابطه با زمین های کشاورزی و گیاهان پرورش داده شده انجام می دهد.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای منتشر شده توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در مطالعات آزمایش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش های کشاورزی را در چارچوب آزمایش های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.