تست چوب

تست چوب

چوب از زمان های قدیم، مواد ضروری خانه ها و مکان های کاری بوده است. ترکیبی از چوب و تکنولوژی، از یک طرف زندگی مردم را تسهیل می کند، در عین حال، راحتی را فراهم می کند. تکنولوژی چوب در طیف گسترده ای عمل می کند و شامل بسیاری از شاخه های تولید و استفاده می شود.

به عنوان مثال، در بخش چوب چوب، مواد چوبی مانند میز، صندلی، قفسه ها، صندلی ها، مبل، تخت دو نفره، میز مدرسه و تخته سفید یا مواد چوبی مانند پارکت، درها و پنجره ها مورد آزمایش قرار می گیرند. علاوه بر این، تست های آزمون دوام در تخت های چوبی و آزمایش بار و ضربه بر روی نوسان نیز انجام می شود.

در موسسات آزمون و بازرسی، خواص فیزیکی مواد کامپوزیتی چوب و چوب می تواند در چارچوب استانداردهای داخلی و خارجی مورد آزمایش قرار گیرد. این آثار بدون آسیب رساندن به خواص مواد چوب (روش های غیر مخرب) انجام می شود.

تست های چوب شامل چوب جامد، مواد چوبی و پانل های چوبی یا گلولام هایی است که در تولید مورد استفاده قرار می گیرند (چوب چسب چوب به یکدیگر) و مواد غیر سازه ای. در طول این آزمایشات خواص فیزیکی، مکانیکی و فن آوری مواد چوب بدون آسیب رساندن به مواد تعیین می شود.

تست مقاومت در برابر آب، آزمون کشش و گسترش مواد چوبي و آزمایش های آتش سوزی و احتراق، مانند یک سری آزمون های کیفیت نیز انجام می شود.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات قانونی فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی صادر شده، مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات چوب را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.