تست بسته بندی

تست بسته بندی

فناوری در حال توسعه به سرعت و هر روز ما وارد زندگی جدیدی از نوآوری است. این زیبایی است که از بسیاری تهدیدات برای زندگی تهدید می شود. تمام محصولات ارائه شده به مصرف کنندگان در قفسه ها، چه محصولات غذایی، محصولات نساجی، محصولات الکتریکی و الکترونیکی، در یک بسته بندی قرار دارند. این بسته ها عموما دارای دو عمل هستند. اولین تابع آن حفظ ویژگی های کیفی محصولات موجود در آن است و دومین کار این است که یک جذابیت ایجاد کند که میل به مصرف کنندگان را برای خرید ایجاد می کند. صرف نظر از هدف، مواد بسته بندی باید با کیفیت خوب انتخاب شوند، مناسب برای محصول در آن باشد و با تکنیک های مناسب در شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.

این امر در بخش غذا بسیار مهم است، زیرا خطرات بهداشتی برای افراد وجود دارد. با این حال، در بخش های دیگر، مواد بسته بندی باید طیف وسیعی از الزامات مطابق با هدف و هدف مورد نظر خود را داشته باشند. بنابراین، بسیاری از دستگاه ها و روش های مختلف آزمایش برای مواد بسته بندی استفاده می شود.

اگر فعالیت بسته بندی قابل اعتماد و با کیفیت خوب باشد، شرکت ها از خطرات بهداشتی و همچنین تلفات ناشی از عملیات حمل و نقل، بارگیری و ذخیره سازی شرکتها جلوگیری می کنند. تست های عملکرد بسته بندی برای اطمینان از اینکه مواد بسته بندی مناسب هستند و حفاظت مورد نیاز را فراهم می کنند. در این حوزه، آزمایشات فیزیکی و مکانیکی، آزمایشهای دوام، آزمایشهای هوای برشی، آزمایشهای کیفیت چاپ و برخی آزمایشهای شیمیایی انجام می شود.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات بسته بندی را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.