تست انرژی

تست انرژی

استفاده بهتر از انرژی و عدم استفاده از انرژی، نه تنها برای کشور ما، بلکه برای همه کشورها، یک مشکل مهم است. به منظور دستیابی به این امر، ادارات کشور از طریق تعدادی از مقررات قانونی به اجرا در می آیند. افزایش بهره وری در استفاده از منابع انرژی و انرژی اولین هدف بوده است.

صرفنظر از این بخش، تمام شرکت ها باید به صرفه جویی در انرژی بروند و سیستم مدیریت انرژی را در شرکت ایجاد کنند. کلیه خدمات انرژی باید فرایندهایی را که از انرژی استفاده می کنند بررسی کنند و بر اساس مصرف انرژی فعلی و نیازهای انرژی آینده خود برنامه ریزی کنند.

در این مرحله، تست های انرژی مهم هستند. آنچه کسب و کار باید انجام دهد، کاهش مصرف انرژی است. صرف نظر از اینکه از منبع انرژی استفاده می شود، شرکت ها باید درک مصرف انرژی و کارآمدتری داشته باشند. TS EN ISO 50001 سیستم های مدیریت انرژی - دستورالعمل برای شرایط و شرایط استفاده نیز بر هزینه های انرژی بالا و تغییر شرایط آب و هوایی متمرکز است.

امروزه تقاضا برای انرژی در حال افزایش است، اما با همان میزان منابع انرژی امروز به طور فزاینده ای خسته می شود، سیستم های انرژی کارآمد مورد نیاز است. طرح های بهره وری انرژی نه تنها به دلیل مصرف انرژی پایین تر، بلکه همچنین به خاطر اینکه محیط زیست کمتر مضر است.

با آزمایش هایی که برای استفاده کارآمد از انرژی انجام شده است، پتانسیل صرفه جویی در انرژی دستگاه ها و سیستم های مورد استفاده نشان داده شده است.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات قانونی فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی صادر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش های انرژی را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.