تست های ساختمانی

تست های ساختمانی

بخش ساخت و ساز بسیار پیچیده و رقابتی است. ساخت و سازهای ساختمانی، سازه های زیر ساختی یا پروژه های غول پیکر بزرگ، ساخت و ساز ترکیبی از پروژه های بزرگ و کوچک است که مکمل یکدیگر هستند. این یک برنامه ریزی است که به سمت مهم ترین توجه توجه می کند. در حالی که برنامه ریزی، بودجه بندی فعالیت، ایمنی محل ساخت و ساز، انتخاب مواد با کیفیت و پیدا کردن پرسنل واجد شرایط، ارائه تدارکات، ناراحتی به مردم در محیط زیست و انطباق با استانداردهای تعیین شده توسط سازمان های داخلی و خارجی، باید مورد توجه قرار گیرد.

پشتیبانی توسط سازمان های تست و بازرسی برای امکان سنجی ساخت و ساز، مطالعات ارزیابی ریسک و مدیریت پروژه ارائه شده است. این سازمان ها قبل از آغاز کارهای ساختمانی، تعدادی از خدمات ژئوتکنیک را نیز ارائه می دهند. به این ترتیب، شرکت های ساختمانی راه حل های کامل برای پروژه های خود را در زمان، در چارچوب بودجه و قابل اعتماد پیدا می کنند.

در عین حال، خدمات آزمایش و تجزیه و تحلیل برای مواد مورد استفاده تنها ارائه شده است. برای مثال، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی برای تعیین دوام مواد مورد استفاده انجام می شود. این اطمینان حاصل شده است که مواد مورد استفاده در این روش شرایط استاندارد مورد نیاز را برآورده می کنند. کنترل تامین کنندگان و مواد خریداری شده در منبع، زمان و صرفه جویی در وقت برای شرکت های ساختمانی را تأمین می کند.

به غیر از این، بسیاری از تست ها در بخش ساخت و ساز با توجه به نیازهای شرکت ها مانند تست های کف، آزمایش های سنگ، آزمایش های آجر و آزمایشات بلوک بتن انجام می شود.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های ساخت و ساز را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.