تست های بهداشتی

تست های بهداشتی

سلامت و ایمنی شغلی برای همه کسب و کار بسیار مهم است. رفاه و امنیت پرسنل کار در شرکت نیز با مقررات قانونی تضمین شده است. علاوه بر این، بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در این زمینه معیارها و استانداردهای را تعیین می کنند. شرکت ها همچنین بسیاری از فرآیندهای امنیتی را برای کارکنان خود در چارچوب سیاست های بهداشت و ایمنی که در حال اعمال هستند، شناسایی می کنند.

شرکت ها باید یک سیستم جامع بهداشت، کیفیت و ایمنی را ایجاد و مدیریت کنند. بنگاه های بخش خصوصی یا دولتی تلاش می کنند تا اهداف خود را به دست آورند. همچنین باید برای عوامل ایجاد کننده عدم اطمینان آماده شود. در طول عملیات های خود، مشاغل مختلف در معرض خطرات مختلف هستند. سلامت کارکنان نیز در این رابطه خطر است. نهاد باید این خطرات را شناسایی و اقدامات لازم را به موقع انجام دهد. با مطالعه مدیریت ریسک، خطرات مشخص می شود، این خطرات تجزیه و تحلیل می شوند و اقدامات پیشگیرانه انجام می شود. استاندارد ISO 31000 Enterprise Risk Management Enterprise برای این منظور منتشر شده است. این استاندارد به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزیابی دقیقی از عوامل مانند بهداشت، کیفیت هوا، سر و صدا و ارتعاش مربوط به محیط زیست سالم و محیط کاری کارگران شاغل یا شاغل را انجام دهد.

قانون بهداشت و ایمنی شغلی صادر شده توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی همچنین وظایف، قدرت، مسئولیت ها، حقوق و تعهدات کارفرمایان و کارکنان را برای اطمینان از سلامت و ایمنی شغلی در محل کار و بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی موجود تنظیم می کند.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات بهداشتی را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.