تست نخ

تست نخ

مواد خام از پارچه نخ است. الیاف با آوردن الیاف با هم تشکیل می شوند. بنابراین کیفیت و مقاومت نخ به طور مستقیم به خواص الیاف بستگی دارد. برخی از الیاف طبیعی هستند و برخی از آنها مصنوعی هستند. الیاف طبیعی از لحاظ سلامت بسیار سودمند هستند. این می تواند به راحتی تغییر کند. از لحاظ جذب رطوبت و الکتریسیته ساکن بسیار مفید است. الیاف مصنوعی بسیار بادوام هستند و به سرعت تغییر نمی کنند. با این حال، به عنوان الیاف طبیعی از نظر جذب رطوبت و الکتریکی استاتیک قوی نیست. برخی از نخ ها با ترکیب الیاف طبیعی و مصنوعی در ابعاد مناسب به دست می آیند.

بسیاری از پارامترها در حین آزمون نخاعی مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال، تعداد نخ، پیچ و تاب، خواص مودینگ، قدرت، انعطاف پذیری، ضریب اصطکاک و ضریب تنوع.

شمارش نخ ها نشان دهنده ریز یا ضخامت نخ است و بر ضخامت و لمس پارچه ای که بافته می شود تاثیر می گذارد. شماره های مختلف برای الیاف طبیعی و مصنوعی ساخته شده است. برای نخ هایی ساخته شده از الیاف طبیعی، تعداد نخ ها برای مثال 20 / 1، 30 / 1، 40 / 1 در پنبه است. برای نخ هایی ساخته شده از الیاف مصنوعی، تعداد نخ ها برای مثال 70 Denier، 100 Denier، 150 Denier در پلی استر است.

فرایند چرخش، حرکت چرخشی است که الیاف را با هم مخلوط می کند و در طول ساخت نخ ها مقاومت می کند. تعداد پیچ ​​و تاب ها بر قدرت، انعطاف پذیری و غیر مستقیم پوشیدن نخ ها تاثیر می گذارد. نخ های نازک نیاز به چرخش کمتر و نخ های نازک نیاز به چرخش بیشتر.

در الیاف ساخته شده از الیاف اصلی، پیلینگ زمانی اتفاق می افتد که فیبر به پایان می رسد از نخ خارج شود.

مقاومت مقاومت سیلندر به بار اعمال شده است.

انعطاف پذیری طول انقباض طناب تحت تنش و توانایی بازگشت به طول قبلی خود را هنگامی که تنش حذف می شود.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین تست های نخ را در قالب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.