تست تسمه

تست تسمه

کمربندهای باربری همچنین محصولات نساجی هستند. تست کششی این کمربند یک آزمون مهم بین آزمون های کیفیت و تعیین اینکه آیا محصولات مطابق با استانداردهای دوام است. تسمه نقاله برای مقاومت در برابر نیروهای کششی طراحی شده است. بنابراین، آن را به بسیاری از آزمون های قدرت سخت است. ساختارهای مختلف فیبر و مقاومت کمربندهای نقاله باعث لغزش و تجزیه، به ویژه در نقاط پیوست. به طور کلی، لغزش در ساختار مواد کمربندها باعث این میشود.

علاوه بر این، کمربند ایمنی یا کمربند ایمنی برای محافظت در برابر خطرات خاص ناشی از شرایط کاری استفاده می شود. با توجه به مقررات قانونی که در نیروی کار وجود دارد، کارفرمایان باید از تجهیزات حفاظت شخصی مانند کمربند ایمنی یا طناب های اتصال استفاده کنند تا ایمنی کارکنانی را که باید در ارتفاع مشخصی کار کنند، اطمینان دهند.

کمربند ایمنی با توجه به ویژگی های کار با انواع مختلفی تولید می شود. استانداردها برای تعیین مدل های کمربند ایمنی، روش تولید و معیارهای مورد نیاز در آزمون ها آماده شده است. کمربند ایمنی باید از کمربند چرمی کروم و یا پارچه کتانی و پارچه های مشابه ساخته شود. با توجه به استانداردها، عرض کمربند ایمنی باید حداقل 12 سانتی متر باشد و ضخامت آن باید حداقل 6 میلیمتر باشد. علاوه بر این، بار بار باید حداقل 1150 کیلوگرم باشد. هدف از این استانداردها حفاظت از ایمنی کارمند در صورت افتادن است، اما نه در عملکرد راحت تداخل.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های کمربند را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، سازمان ما، TS EN ISO / IEC 17025 آزمایش و آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات عمومی برای استاندارد، از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.