تست های سازگاری با محیط زیست

تست های سازگاری با محیط زیست

طبق ارقام اعلام شده توسط سازمان ملل متحد، در اوایل قرن بیستم، حدود میلیارد نفر در جهان زندگی می کردند. در آغاز قرن بیست و یکم، این رقم چهار برابر شده و جمعیت جهان به 1,5 میلیارد رسیده است. در حالیکه جمعیت جهان چهار برابر شده است، آسیب به محیط زیست در همان دوره به طور هندسی به طور چشمگیری افزایش یافته است. متاسفانه، به دلیل دو جنگ جهانی بزرگ در قرن بیست و بحران های اقتصادی و سیاسی قرن گذشته، مسائل زیست محیطی و امنیت محیط زیست توجه زیادی نکرده است.

امروزه، به ویژه تلاش های سازمان ملل متحد، به دنبال آن دولت ها و سازمان های غیر دولتی حساسیت نسبت به محیط زیست را افزایش داده اند. اقدامات فوری برای ایمنی زیست محیطی نیز در مقررات قانونی صورت گرفته است.

در حال حاضر همه کشورها یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر برای مبارزه با مسائل زیست محیطی را اجرا می کنند و دنیا را برای نسل های آینده ترجیح می دهند. جلوگیری از تخریب غیر مسئولانه و ناخودآگاه طبیعت و استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 توسط سازمان بین المللی استاندارد برای حفاظت از محیط زیست توسعه یافته است. این استاندارد با هدف کاهش استفاده از منابع طبیعی مانند آب، هوا و خاک و جلوگیری از آسیب رساندن به منابع طبیعی است. علاوه بر این، این استاندارد نیاز به حل مشکلات زیست محیطی دارد و مقررات قانونی مربوط به شرایط محیطی مطابق است. در راستای این مقررات، فعالیت های همه شرکت های فعال در تولید تحت نظارت بر عملکرد محیط زیست خود قرار دارند.

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. شرکت ما نیز آزمایشات مربوط به تطابق زیست محیطی را در چارچوب تطابق آزمایش ها با نیازهای شرکت انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.