تست زیست محیطی طراحی و صدور گواهینامه

تست زیست محیطی طراحی و صدور گواهینامه

تست زیست محیطی طراحی و صدور گواهینامه

مقررات طراحی سازگار با محیط زیست محصولات مرتبط با انرژی با تصمیم شورای وزیران منتشر شده است که در آن مصرف انرژی و بهره وری انرژی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و بهره وری مورد نظر بر اساس هزینه انرژی محاسبه می شود. معیارهای بسیاری مورد نیاز است، از جمله در چرخه اکولوژیکی. آزمایشگاه EUROLAB از مشتریان خود در تست و صدور گواهینامه در این فرایند پشتیبانی می کند.
در این راستا، وزارت علوم، صنعت و فناوری گواهینامه لازم برای طراحی سازگار با محیط زیست دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی را مورد نیاز است.
هدف این مقررات؛ با کمک به افزایش بهره وری انرژی، سطح حفاظت از محیط زیست و امنیت عرضه انرژی، با تعیین چارچوب شرایطی که باید در طراحی این محصولات به منظور معرفی محصولات مربوط به انرژی به بازار یا ارائه خدمات به آنها، به توسعه پایدار کمک کنیم.
محصولات تحت پوشش این مقررات باید توسط اعلامیه های درخواست صادر شده توسط مقامات صلاحیت تعیین شود.
وسایل نقلیه که در بازار قرار می گیرند یا برای خدمات به منظور حمل و نقل مردم و کالا ارائه می شوند خارج از حوزه این مقررات هستند.
مقررات این مقررات در مورد امنیت ملی و دفاع ملی صدق نمی کند.

1) زباله: زباله های تعریف شده در مقررات مربوط به اصول کلی مدیریت زباله،
2) کامپوننت و مونتاژ مونتاژ: برای کاربرانی که برای نصب در محصولات یا در نظر گرفته شده اند، در دسترس هستند
قطعات جداگانه ای که در بخش خدمات قرار نمی گیرند یا بخش هایی که عملکرد محیطی آن ها نمی تواند به طور مستقل ارزیابی شود،
3) ابعاد محیطی: مولفه ای است که می تواند با محیط زیست در طول چرخه حیات محصول ارتباط برقرار کند
توابع،
4) اثرات زیست محیطی: هر گونه تغییر در محیط زیست ناشی از محصول به طور کامل یا بخشی در طول عمر محصول،
5672
5) عملکرد محیط زیست: مدیریت تولید کننده از جنبه های زیست محیطی محصول است
نتایج نشان داده شده است
6) بهبود عملکرد زیست محیطی: عملکرد زیست محیطی محصول با توجه به تمام جنبه های زیست محیطی هماهنگ است.
فرایند افزایش محصول بیش از نسل های متوالی،
7) نیاز به طراحی عمومی محیط زیست:
تمام مشخصات اکولوژیکی بر اساس انواع الزامات طراحي حساس به محیط زیست،
8) با توجه به طراحی خاص محیط زیست دوستانه: محصول محاسبه شده و مورد استفاده در واحد عملکرد خروجی خاص است.
نیاز به یک طراحی حساس محیط زیست قابل اندازه گیری و اندازه گیري مربوط به یک بعد محیط زیست خاص مانند مصرف انرژی در طول سال
9) طراحی محیط زیست: برای بهبود عملکرد زیست محیطی محصول در طول عمر آن،
شامل ابعاد طراحی محصول
10) طراحی مورد نیاز محیط زیست: برای بهبود عملکرد زیست محیطی محصول،
یا هر گونه الزامی برای ارائه اطلاعات در مورد جنبه های زیست محیطی محصول،
11) مشخصات اکولوژیکی: تاثیر محیطی محصول در ارتباط با محصول در طول چرخه زندگی با توجه به
شناسایی ورودی ها و خروجی ها، مانند مواد، انتشارات و زباله ها که از لحاظ مقادیر مهم هستند و در مقادیر فیزیکی قابل اندازه گیری بیان می شوند،
12) بازیابی انرژی: استفاده از ضایعات قابل اشتعال با یا بدون ضایعات دیگر برای تولید گرما با استفاده از بازیابی گرما،
13) محصول مربوط به انرژی: قطعات مستقل برای کاربران نهایی، به عنوان "محصولات در این مقرره" اشاره شده است.
در نظر گرفته شده برای نصب در محصول تحت پوشش این مقررات و
یک محصول که در بازار قرار می گیرد یا به کار می رود، از جمله قطعاتی است که عملکرد محیطی آن به طور مستقل ارزیابی می شود و بر مصرف انرژی در طول استفاده، تاثیر می گذارد.
14) بازیافت: تولید مواد زائد برای هدف اصلی یا اهداف دیگری غیر از بازیابی انرژی
پردازش
15) بازیابی: انجام یک کار خاص به عنوان یک نتیجه در یک شرکت اقتصادی هر اندازه
فرآيندي كه هر قطعه اي كه براي انجام اين كار آماده شده است، با تعويض مواد ديگر كه ممكن است براي خدمت به يك هدف مفيد استفاده شود، به دست مي آيد.
16) خدمات: اولین استفاده از محصول توسط مصرف کننده نهایی مطابق با هدف آن،
17) تنظیمات داخلی: سازمان درگیر طراحی یا تولید محصولات تحت پوشش این مقررات است.
مقرراتی که در سازمان ایجاد شده اند تا مقررات مقررات و اعلامیه های پیاده سازی مربوطه را اجرا کنند،
18) تولید کننده: تولید محصولات تحت پوشش این مقررات و نام و یا علامت تجاری خود را
مطابق با این مقررات از لحاظ عرضه به بازار و یا استفاده از آن در زیر
در غیاب یک تولید کننده یا وارد کننده که مسئولیت آن را دارد و مطابق با این تعریف است، شخص طبیعی یا قانونی که این محصول را در بازار قرار می دهد یا آن را به کار می گیرد،
5673
19) وارد کننده: آوردن محصول به بازار خارج از ترکیه برای بازرگانی ساکن اشخاص حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور در ترکیه،
20) ماده یا ماده: ماده یا ماده مورد استفاده در طول عمر محصول،
21) چرخه عمر: محصول پیوسته و متصل از مرحله اولیه مواد خام به دفع محصول.
مراحل،
22) عرضه به بازار: به منظور توزیع یا استفاده از محصولات، صرف نظر از روش فروش
به عنوان اولین فعالیت در بازار،
23) زباله های خطرناک: ضایعات به عنوان ضایعات خطرناک در مقررات کنترل زباله های خطرناک تعریف شده اند،
24) مفاهیم پیاده سازی: توسط موسسات مجاز بر اساس این مقررات و منتشر شده است
قوانین مربوط به شرایط طراحی محیط زیست مناسب برای محصولات شناسایی شده و یا ابعاد زیست محیطی آنها،
25) طراحی محصول: الزامات قانونی، فنی و کاربردی مورد نیاز محصول، ایمنی و بازار
مجموعه ای از فرآیندهای که سایر مشخصات فنی مورد نیاز برای محصول را ارائه می دهند،
26) استفاده مجدد: محصول به نقطه جمع آوری، توزیع کننده، بازیافت کننده یا تولید کننده بازگشته است.
دوره استفاده، از جمله استفاده مجدد پس از مداوم
استفاده مجدد از محصول یا اجزای آن برای هدف مورد نظر،
27) بدن مجاز: محصول مجاز به تهیه و اجرای قوانین در مورد محصولات و
موسسات دولتی و سازمان هایی که کمیتهای اجرایی را که توسط این مقررات تهیه و اجرا شده است،
28) نماینده مجاز: تعهدات و روش های تولید کننده مربوط به این مقررات به طور کامل یا بخشی از طرف آن است
اجازه در نوشتن را به انجام برسانند ساکن اشخاص حقیقی یا حقوقی در ترکیه،
بیان می کند

برای اینکه محصولات در محدوده این مقرره در بازار قرار داده شود یا در خدمت قرار گیرد،
آنها باید علامت "CE" را تحمل کنند که آنها از شرایط اعلامیه های مربوطه برخوردار باشند.
این اعلامیه در چارچوب انطباق با قوانین اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن مقررات کمیسیون (EU) 2016 / 2282 و تاریخ (25 / 6 / 2012) در مورد الزامات طراحی محیط زیست برای پمپ های آب توسط اصلاحات کمیسیون (EU) 547 / 2012 تهیه شده است.
سازمان های مطبوعاتی و عابر پیاده نیز اطلاعاتی در مورد کل پروسه ارائه می دهند.
این مقرره با هدف تعریف چارچوب شرایطی که باید در طراحی این محصولات به منظور معرفی محصولات مربوط به انرژی به بازار عرضه شود، به توسعه پایدار با افزایش بهره وری انرژی، سطح حفاظت از محیط زیست و امنیت عرضه انرژی کمک می کند.
قبل از اینکه محصول در محدوده مقررات در بازار قرار گیرد یا در خدمت قرار گیرد، علامت CE باید مطابق با مقررات مربوط به ضمیمه و استفاده از علامت مطابقت CE با محصول و اعلامیه مربوط به انطباق EC تهیه و اعلام شود که سازنده مطابق با مقررات اعلامیه های مربوطه می باشد.
در صورت نقض مفاد مقررات و اعلامیه های اجرایی، مقررات ماده 4703 از قانون آماده سازی و اجرای قانون فنی در محصولات 12 باید اعمال شود.

اطلاعیه های نمونه
اعلامیه در مورد الزامات طراحی محیطی برای رایانه ها و سرورها (SGM-2015 / 4)
اطلاعیه در مورد طراحی محیط زیست مورد نیاز برای لامپ های خطی، دیودهای نور و تجهیزات مرتبط (SGM-2015 / 10)،
کمپیکت (SGM-2011 / 10) در مورد الزامات طراحی محیط زیست (SGM-2017) برای لامپ های فلورسنت بدون مجزا با بالاست، چراغهای پر قدرت و باتری های بالا و روشنایی که این لامپ ها را کنترل می کنند،
اطلاع رسانی در مورد الزامات طراحی حساس محیطی برای پمپ آب (SGM-2015 / 44)،
اطلاع رسانی در مورد الزامات طراحی حساس محیطی برای موتورهای الکتریکی (SGM-2012 / 2)،
(SGM-2011)
اصلاح در ارتباط با الزامات طراحي حساس به محيط زيست براي لامپ هاي نوع صفحه نماي داخلي (SGM-2011 / 9)
اطلاعیه در مورد اجرای پروژه (SGM-2017 / 12)،
ارتباطات در مورد الزامات طراحي محيط زيست براي لامپ هاي لينايي، چراغ هاي لامپ ديود و تجهيزات مرتبط (SGM-2015 / 10) (SGM-2017 / 11)
اطلاع رسانی در مورد الزامات طراحی حساس محیطی برای SWEEPERS ELECTRIC (SGM-2015 / 6)،