تست های سازگاری دستگاه

تست های سازگاری دستگاه

اصول مقررات ایمنی ماشین آلات صادر شده توسط وزارت صنایع و تجارت عبارتند از دستگاه های زیر تحت عنوان مقررات مربوط به تجهیزات برق طراحی شده برای استفاده در محدوده های خاص ولتاژ (2006 / 95 / AT): لوازم خانگی، صوتی و تصویری که برای استفاده در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه ها، ماشین های اداری پایه، دستگاه های فن آوری اطلاعات، سوئیچ های ولتاژ پایین و پانل های کنترل و موتورهای الکتریکی، سوئیچ های الکتریکی با ولتاژ بالا و دستگاه های کنترل و انواع مختلف ترانسفورماتور.

تمام این دستگاه ها و دستگاه هایی که به درستی نصب، نگهداری و استفاده می شوند به این منظور که آنها مطابق با اصول مقررات تولید می شوند نباید در طول کار به سلامت انسان و ایمنی و کالاها آسیب برسانند.

علاوه بر این دستگاه ها، دستگاه های پزشکی همچنان مورد بررسی قرار می گیرند. در این زمینه آزمایشات فیزیکی و فیزیکی شیمیایی دستگاه های پزشکی (مانند اندازه گیری حجم، اندازه، قطره چکان و کنترل مقیاس مشابه، تعیین اسیدی - قلیایی، هدایت، سرعت جریان، عدم نفوذپذیری، انسداد و کشش سطحی) و آزمایشهای مکانیکی (مانند قدرت شکست، مقاومت چسبندگی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی).

شرکت های تولید کننده باید یکی از روش های ارزیابی انطباق مشخص شده در مقررات را به منظور تایید مناسب بودن دستگاه ها اعمال کنند.

در محدوده آزمایشات سازگاری دستگاه، ارزیابی عملکرد تحلیلی دستگاه های اندازه گیری مختلف مورد استفاده برای اهداف پزشکی، آزمایشات مرتبط با استنت های قلبی، آزمایشات روی مواد ایمپلنت، آزمایشات مربوط به موضوع جراحی و سوزن ها و بسیاری از آزمایش های دیگر انجام می شود.

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما تست های مربوط به تست دستگاه را در چارچوب آزمون های انطباق انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.